TMMOB GEMIMO Kadın Çalışma Grubu

TMMOB GEMIMO KADIN ÇALIŞMA GRUBU

Türk Ceza Kanunu’nda çocuğun cinsel istismarı suçunda değişiklik yapılması için hazırlanan Kanun Tasarısı hakkındaki Kamuoyu duyurumuz:

KAMUOYU DUYURUSU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen Türk Ceza Kanunu’nda çocuğun cinsel istismarı suçunda değişiklik yapılması için hazırlanan Kanun Tasarısının Geçici 1inci maddesine eklenen fıkra:

"Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir." şeklindedir.

Yukarıdaki geçici madde uyarınca son 10 yılda gerçekleştirilmiş 482bin çocuğun cinsel istismarı suçu ve bilinmeyenleri meşrulaştırılmış olacaktır. Günümüzde yılda 20bin ailenin 16 yaşındaki küçük kız çocuklarını evlendirebilmek için dava açtığı göz ardı edilemez acı bir gerçektir. Bu yasa tasarısı ve bunu destekleyen birçokları 180binden fazla ‘çocuk gelin’ in çocukluklarının failidir. 4+4+4 eğitim sistemi ile 36bin kız çocuğu okula kayıt ettirilememiştir. Bu tablo ileriki çocuk gelinlerin bir habercisi gibidir. Ülkemizin çocukluklarını yaşayabilen, okuyan, eğitim ve duygudaşlık sahibi vatandaşlara ihtiyacı vardır. Çeşitli baskılamalarla geleceğine dair umut taşıyamayan, hayal kurmaktan mahrum bırakılmış çocuklarımızla mutlu bir Türkiye yaratmamız mümkün değildir. Absürt denebilecek mantık dışı açıklamalarıyla sapkınlıklara kılıf uyduran bugünümüz, yarınlarımızı koruyamamaktadır. Kanunların bir görevinin de insanları suçtan uzak tutmak olduğu düşüncesiyle, bu tasarı ile suça bahane aranması algısı oluşmaktadır.

Bahsi geçen tasarının, tecavüz suçunu meşrulaştıracağı kanaatindeyiz. Bu sebeple yasa tasarısının meclis çatısı altında tekrar değerlendirilerek iptal edilmesini talep etmekteyiz. 

Çünkü ‘Vatanı korumak çocukları korumakla başlar.’(M. Kemal Atatürk) 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

TMMOB GEMIMO KADIN ÇALIŞMA GRUBU

21 Kasım 2016 / gemimo.org