Gemi İnşa Yönetmeliğinde Değişiklik Öngören Taslak Yönetmelik Hakkında

Sayın Üyelerimiz ; 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan gelen yazıya istinaden "Gemi İnşa Yönetmeliğinde Değişiklik " ön gören taslak Yönetmeliğe  UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü web sayfasında www.tkygm.gov.tr  " duyurular kısmından ulaşabilirsiniz

Taslak Metin aşağıdaki gibidir; 

GENEL GEREKÇE

 

Yönetmeliğin yayımından sonra uygulanmasında yaşanılan tereddütler ve bazı maddelerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda revize gereğinin hasıl olması sebebiyle Gemi İnşa Yönetmeliğinin revizyon çalışması yapılmıştır. Yapılan revizyon sonucunda Yönetmeliğin çoğunluğunun değişime uğraması nedeniyle mevcut Yönetmeliği yürürlükten kaldıracak şekilde bir Yönetmelik yayımına karar verilmiştir.

Yönetmeliğin 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile değişen teşkilat yapısına uygun hale getirme çalışmaları da Yönetmelik değişikliğine eklenmiştir. Revizyon çalışmalarında ayrıca gemi ve su araçlarının güvenlik seviyesinin arttırılması için yönetmelik gereği inşa izni alması zorunlu araçların boy sınırı 15 metreden 12 metreye düşürülerek daha küçük gemilerin de inşa ve tadilatının plan ve proje ile yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca klas kontrolünde inşa şartını haiz yolcu gemileri için boy sınırı kaldırılmış olup ayrıca diğer gemiler için de boy sınırı 24 metreye çekilmiştir. Yurt dışında inşa ve tadil edilecek gemi ve su araçlarımız da Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir.

 Bu amaçlarla hazırlanan ve 05.06.2010 tarih ve 27602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi İnşa Yönetmeliğini yürürlükten kaldıracak Yönetmelik taslağı hazırlanmıştır. 

GEMİ İNŞA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin temini için gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında uyulması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin denetim ve belgelendirilmesinde; ilgili tarafların uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek yahut bakım-onarımları yapılacak olan gemi ve su araçlarına ve yurt dışında Türk Bayraklı olarak belgelendirilmek üzere inşa veya tadil edilecek gemi ve su araçlarına uygulanır. 

 (2) Askeri tesislerde inşası, tadilat veya bakım-onarımı yapılan askeri amaçlı gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  1/11/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve 28 inci madde maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Bakım–onarım: Mevcut gemi ve su araçlarının tadilat işlemi haricindeki tekne bünyesi ve donatımında gerçekleştirilen boya, sac, elektrik ve mekanik işçiliği gibi işlemleri,

ç) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

d) GSVP : İdarenin Gemi Sanayi Veri Tabanı Programını,

e) İç sular: Tabiî ve suni göllerle, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,

f)  İdare: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

g) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

ğ) Klaslama: Tarafsız ve bağımsız tanınmış veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca yeni inşa veya mevcut gemi ve su araçlarında dizayn, tekne, makine, elektrik, emniyet teçhizatı ve yangın bütünlüğü gibi hizmetlerin gemi veya su aracının inşası veya tadilatı aşamasında denetim ve uygunluk hizmetleri ile bu hizmetlerin sonucunda klas sertifikasının düzenlenmesi hizmetini,

h) Liman başkanlığı:  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıklarını,

ı) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,

i) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,

j) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net tonilatosunun en az birinin değişimini veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini,

k) Tam boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu,

l) Tanınmış kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan tanınmış kuruluşu,

m) Temsilci: Gemi ve su aracı sahibi, tesis sahibi veya bunların kendileri adına faaliyet göstermesi hususunda sözleşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişiyi,

n) Tescil boyu: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğince tespit edilmiş ve sözleşmeye göre belirlenen tescil boyunu,

o) Tesis: 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğindeki tesis tanımını,

ö) Yeni gemi ve su aracı: Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra inşa izin belgesi alan gemi veya su aracını,

p) Yetkilendirilmiş kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan yetkilendirilmiş kuruluşu,

r) Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişiler, gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ile hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları, mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ile bir yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkesi,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

İnşa veya Tadilat İzinleri ve Takibi 

İnşa veya tadilat izni

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olup, aşağıdaki bentlerde belirtilen gemi ve su araçları bayrağına bakılmaksızın inşa veya tadilat izni alır.

a) Tam boyu 12 metre ve üzerindeki gemi ve su araçları.

b) Boyuna ve cinsine bakılmaksızın yolcu kapasitesi 12 kişiden fazla olan gemiler.

c) Tam boyu 12 metreden küçük olup, tadilat sonucunda tam boyu 12 metre ve üzerine çıkan gemi ve su araçları.

ç) Kapasite artırımı sonucunda yolcu kapasitesi 12 kişiyi geçen gemiler. 

(2) İnşa veya tadilat izni aşağıdaki bentlerde tanımlanan kişilerce alınır.

a) Yurt içinde, yurt dışında veya serbest bölgelerde inşa veya tadil edilecek Türk Bayraklı gemi ve su araçları için gemi ve su araçlarının temsilcisi.

b) Yurt içinde veya serbest bölgelerde inşa veya tadil edilecek yabancı bayraklı gemi ve su araçları için ise tesis temsilcisi.

(3) İnşa veya tadilatla ilgili müracaat ve izinler Liman Başkanlıklarınca yerine getirilir.

(4) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat yapacak tesisler GSVP üzerinden Ek-1 formunu doldurarak çıktısını alır, tanımlanmış temsilci Ek-2’de belirtilen belgelerle birlikte iki nüsha olarak gemi inşa veya tadilat izni için müracaat eder.

(5) Askeri amaçlı gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatının tesiste yapılması durumunda, GSVP üzerinden sadece bilgi girişi yapılır.

(6) İç sularda veya liman başkanlıklarının yetki alanları dışında inşa veya tadilat izinlerine yönelik işlemler idare tarafından yürütülür.

(7) Gemi ve su araçlarının bu Yönetmeliğe esas olan izin ve denetim gibi işlemleri, gemi sürvey uzmanı, denizcilik uzmanı,denizcilik uzman yardımcısı, mühendis, araştırmacı ile uzman kadrolarında bulunan ve mesleki yeterlilikleri gemi inşa mühendisliği olan personel tarafından yapılır. Ayrıca, eğitim süresi en az 4 (dört) yıl olan denizcilikle ilgili fakülte ve yüksek okulların güverte, deniz ulaştırma, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olup, gemi sürvey uzmanı, denizcilik uzmanı, denizcilik uzman yardımcısı, mühendis, araştırmacı ve uzman kadrolarında bulunup ta İdarenin verdiği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş personel tarafından da yapılır. 

Gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatlarında klas zorunlulukları

MADDE 6 – (1) Yurt içinde, serbest bölgelerde veya yurt dışında Türk Bayraklı olarak inşa veya tadil edilecek 5 inci madde kapsamında olan gemi ve su araçlarından daha önce klaslı olsun veya olmasın aşağıdaki bentlerde belirtilenler klaslı olmak zorundadır.

a) Yolcu kapasitesi 12 den fazla olan gemilerin inşası,

b) Tescil boyu 24 metre ve üzerindeki olup, bu fıkranın (a) bendi dışındaki gemi ve su araçlarının inşası.

c) Yolcu kapasitesi 12 veya daha az olup tadilatlı veya tadilatsız olarak yolcu kapasitesini 12 nin üzerine çıkaran gemiler.

ç) Yolcu kapasitesi 12 den fazla olup, tadilatlı veya tadilatsız olarak yolcu kapasitesini arttıran gemiler.

d) Tescil boyu 24 metreden az olup, tadilatla 24 metre ve üzerine çıkaran gemi ve su araçları.

e) Tescil boyu 24 metre ve daha fazla olup, tadilat geçiren gemi ve su araçları.

f) Tam boyu 12 metre ve üzerindeki veya yolcu kapasitesi 12 kişiden fazla olan yurt dışında inşa veya tadil edilecek gemi ve su araçları.

(2) Tadilat olmaksızın İdarenin mevzuat düzenlemesinden kaynaklanacak zorunlu uygulamalarda bu Yönetmeliğin klasla ilgili hükümler aranmaz.

(3) Yabancı bayraklı gemi ve su araçlarından 5 inci madde kapsamında inşa ve tadilat izni almaları zorunlu olanlar tanınmış kuruluşlar gözetiminde inşa veya tadil edilirler. Ancak inşa veya tadilat sözleşmelerinde klassız inşa veya tadilat edileceğine ilişkin özel bir hüküm varsa klas şartı aranmaz.

(4) İhraç amaçlı inşa edilen ancak ulusal mevzuattan faydalanmak için İnşa halindeki gemilere mahsus sicile tescil edilecek gemi ve su araçları için bu maddenin 3 nolu fıkrasındaki hükümler uygulanır.

(5) Yönetmelik kapsamında klaslı olarak inşa veya tadil edilecek Türk Bayraklı gemi ve su araçları, yetkilendirilmiş kuruluşça düzenlenen klas sertifikalarını gemi ömrü boyunca devam ettireceklerdir.

(6) Bu Yönetmelik gereğince inşa ve tadilat için izin alması gerekirken izin almamış gemi veya su araçlarına yetkilendirilmiş kuruluşlar, plan ve proje onayları hariç, inşa veya tadilatıyla ilgili klas hizmeti veremezler. 

İnşa veya tadilat izni başvurularında proje ve dokümanların denetimi ve onaylanması

MADDE 7 – (1) Ek-2 de listelenen proje ve dokümanlar, mesleki denetimden geçirilmiş ve klaslı gemilerde klas onayı yapılmış olmalıdır.

(2) İnşa veya tadilat izni için Ek-2’ye uygun olarak liman başkanlığına müracaat edilir.

(3) İnşa veya tadilat için sunulan proje ve dokümanların liman başkanlığı bünyesinde 5 inci maddenin (7) nolu fıkrasında tanımlanan personel tarafından incelenerek uygun bulunması halinde müracaat 30 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(4) Klassız gemilerin projeleri, İdarenin yayımladığı mevzuata ve IMO’nun inşa veya tadil edilecek gemi veya su aracı için geçerli olan uluslararası kurallara göre incelenir. İdarenin mevzuatında ve gemi veya su aracının tabi olacağı uluslar arası kurallarda yer almayan konularda ise projede referans gösterilen yetkilendirilmiş kuruluşun kurallarına göre inceleme yapılır.

 (5) Uygun bulunan müracaata yönelik doküman ve projeler liman başkanlığınca onaylanır ve Ek-3’e göre izin belgesi düzenlenir.

(6) Yabancı menşeli proje ve belgeleri sunan kişi, proje müellifinden projenin kullanılması konusunda gerekli izinleri aldığını belirten taahhütnameyi ilgili meslek odasının onayı ile liman başkanlığına sunar.

(7) Ek-3’e göre düzenlenen belgelerden bir nüshası başvuru sahibine verilir. Bir nüshası da açılan dosyasında liman başkanlığında muhafaza edilir. Düzenlenen izin belgeleri süresiz olarak yayınlanır, ancak inşanın 1 yıl, tadilatın 6 ay içerisinde başlamaması durumunda belge geçersiz olur. Bu fıkra kapsamındaki sürelerin takibinden gemi ve su aracı temsilcileri, tesis temsilcileri ve yetkilendirilmiş kuruluşlar yükümlülükleri kapsamında müteselsilen sorumludur.

(8) Gemi ve su araçları için ayrıca Ek-4’de yer alan Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu 2 nüsha olarak Liman Başkanı onayıyla düzenlenir ve bir nüshası izin belgesi ile birlikte gemi ve su aracı temsilcisine verilir.

(9) Ek-2 de listelenen proje ve dokümanlar için istenilen meslekî denetim ve klas onayı; sadece inşa izni verilmesi aşamasında ilk hazırlanan projelerden ve belgelendirme aşamasında ise nihai projelerden istenir. İnşa dönemindeki onaylı mevcut projelerde yapılacak ara değişimler için meslekî denetim ve klas onayı istenmez.

(10) Bu madde içerisindeki İdareye veya liman başkanlığına yönelik müracaat ve bildirimler elektronik ortamda, posta yoluyla veya şahsen yapılabilir. 

İnşa veya tadilat iznine esas olan verilerde değişiklik

MADDE 8 – (1) İnşa veya tadilat izninin verilmesinden sonra başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklik, temsilci tarafından liman başkanlığına değişiklik tarihinden itibaren 15 iş günü içinde bildirilir. Değişen bilgilerin geminin dizayn gerekleri ile ilgili olmadığı durumlarda proje ve hesaplar istenilmeden belge yenilenir.

(2) İzin belgesi üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda izin belgesi yeniden düzenlenir. Yeniden düzenlenecek belgeler için yapılan başvurularda değişen bilgileri içeren belgelerin sunulması yeterlidir. 

Bakım-onarım

MADDE 9 – (1) Tam boyu 12 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının bakım-onarım faaliyetleri için, bakım-onarımın balıkçı barınakları veya yat limanlarında yapılması durumunda buraların işleticileri, tesiste yapılması durumunda ise tesis temsilcisi, GSVP üzerinden sadece bilgi girişini yapar.

(2) Tam boyu 12 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının yurt içinde veya serbest bölgelerde karada yapılacak bakım onarımları tesiste, izin verilmiş balıkçı barınağında veya izin verilmiş yat limanlarında yapılmak zorundadır.

(3) İç sulardaki gemi ve su araçlarının karada yapılacak bakım onarımları, ilgili liman başkanlığının uygun göreceği yerlerde yapılır.

(4) Tam boyu 12 metrenin altındaki gemi ve su araçlarının inşası, tadilatı ve bakım onarımı gibi işlemler için GSVP üzerinden veri girişi yapılır. Bu girişler balıkçı barınağı yat limanı veya benzeri yerlerdeki işleticiler tarafından, işleticisi belli olmayan ancak liman başkanlığınca uygun görülen yerlerde liman başkanlığı tarafından yapılır. Liman başkanlığı belgelendirmeyle ilgili tüm işlemlerinde GSVP sistemine işlemi yapıldığının takibinden sorumludur. 

Yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek veya bakım-onarımları yapılacak yabancı bayraklı gemi ve su araçları

MADDE 10 – (1) Yabancı bayraklı olarak ihraç amaçlı inşa edilen veya inşasına başlanan gemi veya su aracının sözleşmesinde klassız inşa veya tadil edileceğine dair özel hüküm yok ise inşa veya tadilat süreci tanınmış kuruluş gözetiminde tamamlanır. İnşa veya tadilatın tamamlanmasından sonra düzenlenen klas sertifikasının tarih ve sayısı tesis temsilcisi tarafından, bu gemi için izin başvurusunda oluşturulmuş GSVP bilgilerine eklenir.

(2) Yabancı bayraklı olarak ihraç amaçlı inşa edilen veya inşasına başlanan gemi veya su aracı temsilcisi, ihraçtan vazgeçtiğini ve Türk Bayrağı çekilmesini talep ettiği durumda, ihraç edilmeme nedenlerini gösteren belgeyi liman başkanlığına ibraz eder. İnşası tamamlanmış gemi ve su araçları için ise Ek-4 takip formundaki denetimleri yapmadan Yönetmeliğin diğer şartlarını yerine getirerek 5 inci maddenin (7) nolu fıkrasındaki personel tarafından proje ve dokümanlara yönelik gemi ve su aracı üzerinde uygunluk denetimi yapılır. 

Yurtdışında Türk Bayraklı olarak belgelendirilmek üzere inşa ve tadil edilecek gemi ve su araçları

MADDE 11 – (1) Yurtdışında Türk Bayraklı olarak belgelendirilmek üzere inşa ve tadil edilecek gemi ve su araçlarının inşa veya tadilat izin belgesi için Ek-2 ye göre gemi ve su aracı temsilcisi tarafından liman başkanlığına başvuruda bulunulur. Başvuruya göre liman başkanlığınca GSVP sistemine giriş, yapılır ve izin belgesi düzenlenir. İzin belgesi olmadan yetkilendirilmiş kuruluş tarafından inşayla veya tadilatla ilgili klaslama işlemlerine yönelik hizmet verilemez. Bu gemi ve su araçlarına ilişkin takip formu ve periyodik denetim uygulanmaz. 

İnşa ve tadilatın takibi

MADDE 12 – (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde bulunan tesislerde inşa veya tadil edilecek yabancı bayraklı veya askeri amaçlı gemi veya su araçlarına inşa veya tadilat aşamasında takip formu düzenlenmez ve periyodik denetim yapılmaz.

(2) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat izni verilmiş Türk Bayraklı gemi ve su araçlarının proje uygunluğu, işçilik uygunluğu, malzeme uygunluğu, mukavemet ve stabilite uygunluğu, yangın ve emniyet teçhizatı uygunluğu gibi denetimler 5 inci maddenin (7) nolu fıkrasındaki personel tarafından belirli periyotlarda yapılır.

(3) Ek-4 Takip Formunda belirtilen aralıklarda yapılması zorunlu olan denetimler gemi ve su aracının temsilcisinin iştirakiyle yapılacaktır. Bu denetimlerin zamanında yapılmasından gemi ve su aracının sahibi sorumludur.

(4) Yurt içinde veya serbest bölgelerde klassız olarak yeni inşa veya tadilat edilecek Türk Bayraklı gemi ve su araçlarının takip denetimleri Ek-4 de belirtilen araklılarda yapılır. Gemi ve su aracının inşasında bu denetimin birincisi, inşanın % 25 – 50 aralığında ikincisi, inşanın % 50 – 75 aralığında ve üçüncüsü % 75 – 100 aralığında olmak üzere en az üç sefer olarak, tadilat yapılan gemi ve su araçlarında ise tadilat sürecinin yaklaşık % 50 sine denk gelen aralıkta en az 1 defa olmak üzere liman başkanlığınca tespit edilerek Ek-4 takip formuna işlenir. Her denetim için, denetim esnasındaki inşanın fiziki durumu, uygunsuzluklar, klas tavsiyeleri, tesisin talepleri veya proje revizyonlarını içeren rapor tutularak denetleyen uzman tarafından imza altına alınarak Ek-4’e ek yapılır.

(5) Yurt içinde veya serbest bölgelerde klaslı olarak yeni inşa veya tadilat edilecek Türk Bayraklı gemi ve su araçlarının takip denetimleri, Ek-4 de belirtilen ve gemi ve su aracının inşasında bu inşanın % 75 lik dilimine denk gelen aralıkta olmak üzere en az bir sefer olarak, tadilat yapılan gemi ve su araçlarında ise tadilat sürecinin yaklaşık %50 sine denk gelen aralıkta olmak üzere en az 1 defa olarak liman başkanlığınca tespit edilerek gerçekleştirilir. Her denetim için, denetim esnasındaki inşanın fiziki durumu, uygunsuzluklar, klas tavsiyeleri, tersanenin talepleri veya proje revizyonlarını içeren rapor tutularak denetleyen uzman tarafından imza altına alınarak Ek-4’e ek yapılır.

(6) Yolcu kapasitesi artırımı başvurularında Ek-2’de yer alan Gemi ve Su Araçlarının Yolcu Kapasitesi Artırımı Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen proje ve dokümanlar liman başkanlığına sunulur. Liman başkanlığınca, yapılacak inceleme sonucunda yeni kapasite belirlenir.

(7) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden bu Yönetmelik kapsamına giren teknelerin inşalarında, Ek-2 de listelenen proje ve dokümanlar ile inşa izni alınması yeterlidir. Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki gemilere Ek-4 periyodik kontrol uygulaması yapılmaz ve bu gemilere klaslı olma zorunluluğu uygulanmaz. Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında inşa izinleri takip edilen teknelerin Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamı dışındaki bir gemi cinsine geçmeleri halinde klas sertifikası istenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk 

Gemi ve su aracı sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Türk bayraklı gemi ve su aracının temsilcisi, aşağıdaki hususlarda İdareye karşı sorumludur.

a) Yurt içi ve serbest bölgelerde gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için Ek-2’de belirtilen belgelerle birlikte liman başkanlığına müracaat edilmesi ve liman başkanlığından izin alınması.

b) Yurt dışında gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için Ek-2’de belirtilen belgelerle birlikte liman başkanlığına müracaat edilmesi ve liman başkanlığından izin alınması.

c) Gemi veya su aracının sahibi veya temsilcisinin veya izin belgesindeki diğer bilgilerden birisinin değişmesi halinde 15 iş günü içerisinde liman başkanlığına bildirilmesi ve yeni izin belgesi alınması.

ç) Liman başkanlığı ile koordineli olarak belirlenmiş periyodik denetimlerin zamanında yapılabilmesini sağlamak amacıyla denetim öncesi hazırlık yapmak, liman başkanlığına davette bulunmak ve denetimlere iştirak etmek.

d) İnşa veya tadilat edilecek gemi ve su araçları için düzenlenen Ek-3 ve Ek-4’ün muhafaza edilmesi ve liman başkanlığınca istenilmesi durumunda sunulması.

e) Klas gözetiminde inşa veya tadilat edilmek üzere izin almış gemi veya su araçlarının, bu Yönetmeliğin 7 nci maddenin (7) nolu fıkrasında belirtilen sürelerde inşa veya tadilatına başlanılmamış olması durumunda 10 (on) iş günü içerisinde ilgili liman başkanlığına bilgi verilmesi. 

Yetkilendirilmiş kuruluşun sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar aşağıdaki bentlerdeki hususlarda İdareye karşı sorumludur.

a) Yurt dışında 5. Madde kapsamındaki Türk bayraklı gemi ve su araçlarının inşasına veya tadilatına başlamadan önce liman başkanlığından inşa veya tadilat izin belgesinin alındığının ve izin belgesindeki bilgilerin değişmesi durumunda liman başkanlığına bildirimde bulunulması ve yeni izin belgesi alınmadan klaslama işlemlerine yönelik hizmet verilmemesi.

b) Yönetmelik gereğince yetkilendirilmiş kuruluş denetiminde inşası ve tadilatı zorunlu olan gemi ve su araçlarından, izin alınmamış olanlara klaslama işlemlerine yönelik hizmet verilmemesi.

c) Gözetiminde inşa veya tadilat edilmek üzere izin almış gemi veya su araçlarının, bu Yönetmeliğin 7 nci maddenin (7) nolu fıkrasında belirtilen sürelerde inşa veya tadilatına başlanılmamış olması durumunda 10 (on) iş günü içerisinde ilgili liman başkanlığına bilgi verilmesi. 

Tesis sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Tesis sahibi veya temsilcisi bentlerdeki hususlarda İdareye karşı sorumludur.

a) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için liman başkanlığından izin alınması ve Ek-3 izin belgesindeki bilgilerden birisinin değişmesi halinde liman başkanlığına bildirimde bulunulması ve yeni izin belgesi alınması.

b) Tesisinde, liman başkanlığından Ek-3’e göre gerekli izin belgesi alınmamış inşa veya tadilat işlemlerine müsaade edilmemesi.

c) Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (7) nolu fıkrasında belirtilen sürelerde inşa veya tadilatın başlamamış olması durumunda 10 (on) iş günü içerisinde ilgili liman başkanlığına bilgi verilmesi,

ç) Tesis sahibinin inşa veya tadilat süresi içinde değişmesi durumunda 1 (bir) ay içerisinde idareye bildirilmesi,

d) Yurt içinde veya serbest bölgelerde, bakım-onarımları yapılacak gemi ve su araçları ile ilgili olarak, liman başkanlığına zamanında bilgi verilmesi,

e) Bu Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi kapsamında yetkilendirilmiş kuruluş denetiminde inşa veya tadilatı zorunlu olan gemi ve su aracının inşa veya tadilatının yetkilendirilmiş kuruluş gözetiminde devam edilmesi. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Belgelendirme

MADDE 16 – (1) İnşa veya tadilat bitiminde gemi ve su aracı temsilcisi tarafından Ek-4 form ve klaslı inşa ve tadilat zorunluluğu olanlar için inşa veya tadilatın klas gözetiminde tamamlandığına dair belge, Ek-2’ye göre nihai proje ve belgelerinin liman başkanlığına sunulmasından sonra ölçme, belgelendirme ve tescil işlemlerine başlanır.

(2) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren gemilerin inşalarında Ek-4 ve klas mektubu istenmez.

(3) Gemi ve su araçlarından Ek-2 gereği liman başkanlığına sunulması gereken tüm proje, hesap ve dokümanların, gemi ve su aracının teknik kütük dosyasında bulundurulması ilgili liman başkanlığınca sağlanır. 

Yaptırımlar

MADDE 17 – (1) İnşa veya tadilat izin belgesi almış yurt içinde veya serbest bölgelerde Türk Bayraklı inşa edilen gemi ve su araçları için, denetim uzmanı tarafından inşa veya tadilat aşamasında yapılan denetimlerde plan, belge ve dokümanlarına uygun olmadan inşa veya tadilat yapıldığı tespit edildiği takdirde, uygunluk sağlanması için eksikliğin niteliğine göre 90 takvim günü süre verilir. Süre sonunda mücbir sebep bulunmaksızın uygunluk sağlanmadığı takdirde o gemi ve su aracının inşa veya tadilat izni iptal edilir ve bundan sonra yapılacak başvurularda bu maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen hükümler uygulanır.

(2) Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatı tamamlandıktan sonra tonilato ölçümüne esas yapılan denetimlerde gemi veya su aracı ile plan, belge ve dokümanların uyumlu olmadığı durumda ölçme işlemi yapılmaz ve plan, belge ve dokümanların uygunsuz olduğu liman başkanlığınca gemi ve su aracı temsilcisine yazılı olarak bildirilerek uygunsuzluğun düzeltilmesi istenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında olup, inşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatına devam edilen veya inşa veya tadilatı bitirilen veya periyodik denetimleri yapılmayan veya yönetmeliğe göre bilgi verilmeyen gemi ve su araçlarına ilişkin her türlü tespitte, Liman Başkanı ve ilgili personel tarafından imzalanmış idari para cezası karar tutanağı düzenlenir. Tutanak düzenleyen Liman Başkanı aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür;

a) Tutanaklara liman başkanlığının adını açıkça yazmak ve damgasını basmak,

b) Tutanakları imzalayan personelin adının, soyadının, görev unvanının ve sicil numarasının yazılı olduğunu kontrol etmek,

c) Tebliğ mahiyetinde olmak üzere, hakkında tutanak düzenlenen özel veya tüzel kişiliğin imzasını almak ve bir nüshasını vermek, imza etmekten kaçınanlar için imzadan imtina etti şerhi koymak,

ç) İdari para cezası karar tutanakla, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâhının veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine göndermek,

d) Tutanakların bir örneğini idareye göndermek,

(4) Bu Yönetmeliğe aykırı olarak izinsiz inşa veya tadilatına devam edilen veya tamamlanan gemi ve su araçlarının temsilcisi liman Başkanlığına müracaat eder ve liman başkanlığı aşağıda yer alan bentlere göre başvuruyu değerlendirir.

a) Liman başkanlığına izin veya belgelendirme için başvuruda bulunur.

b) Müracaata yönelik belge ve dokümanları Yönetmeliğe uygun olarak liman başkanlığına sunmak koşuluyla geçmişe yönelik proje onayı, izin belgesi ve periyodik kontroller dahil her türlü işlem yapılır.

c) Periyodik kontrolü sonucunda gemi veya su aracının inşasının plan ve projelerine uygun olarak tamamlandığı tespit edilir ise izin belgesi düzenlenmeden proje onayı ile birlikte geminin belgelendirme aşamasına geçilir.

Ç) Periyodik kontrole yönelik denetim, idari para cezası uygulaması dışında sörveyin niteliğine göre idarece belirlenecek ek tutarın temsilci tarafından ilave hizmet karşılığı olarak yatırılmasından sonra yerine getirilir.

d) Bu Yönetmelik hükümleri gereği yetkilendirilmiş kuruluş denetiminde yapılmak zorunda olan gemi ve su araçlarının; inşa veya tadilatına klassız başlanan ya da inşa veya tadilatı klas nezareti olmaksızın tamamlananlar için, bu fıkrada belirtilen hükümlere göre yapılacak başvuruda, ilave hizmet karşılığı İdarece belirlenecek meblağın yatırılmış olması yanında klas şartı da aranır. 

İdari Para Cezası

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 13, 14 ve 15 inci maddelerine aykırı hareket edenler ile sorumluluklarını yerine getirmeyen ilgililere;

a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının a bendine aykırı hareket eden gemi veya su aracı sahibi veya temsilcisine yirmibin Türk Lirası,

b) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının b bendine aykırı hareket eden gemi veya su aracı sahibi veya temsilcisine yirmibin Türk Lirası, 

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının c bendine aykırı hareket eden gemi veya su aracı sahibi veya temsilcisine ikibin Türk Lirası,

d) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının ç bendine aykırı hareket eden gemi veya su aracı sahibi veya temsilcisine beşbin Türk Lirası,

e) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının e bendine aykırı hareket eden gemi veya su aracı sahibi veya temsilcisine ikibin Türk Lirası,

f)  14 üncü maddenin birinci fıkrasının a bendine aykırı hareket eden yetkilendirilmiş kuruluşa beşbin Türk Lirası,

g) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının b bendine aykırı hareket eden yetkilendirilmiş kuruluşa yirmibin Türk Lirası,

h)  14 üncü maddenin birinci fıkrasının c bendine aykırı hareket eden yetkilendirilmiş kuruluşa ikibin Türk Lirası,

i) 15 inci maddenin birinci fıkrasının a bendine aykırı hareket eden tesis sahibine beşbin Türk Lirası,

j) 15 inci maddenin birinci fıkrasının b bendine aykırı hareket eden tesis sahibine yirmibin Türk Lirası,

k) 15 inci maddenin birinci fıkrasının c bendine aykırı hareket eden tesis sahibine ikibin Türk Lirası,

l) 15 inci maddenin birinci fıkrasının ç bendine aykırı hareket eden tesis sahibine ellibin Türk Lirası,

m) 15 inci maddenin birinci fıkrasının d bendine aykırı hareket eden tesis sahibine ikibin Türk Lirası,

n) 15 inci maddenin birinci fıkrasının f bendine aykırı hareket eden tesis sahibine yirmibin Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır.

(2) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

 (3) İdari para cezası uygulanan eylemin başka bir suç teşkil etmesi halinde, bu maddede belirtilen idari para cezası, diğer mevzuatlardaki suçların takibine ve cezaların uygulanmasına, bu Yönetmelikte düzenlenen idari müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmelik kapsamında işlenen suçlar bu madde içerisinde birden fazla fıkra içeriyorsa en yüksek olan meblağ ceza olarak uygulanır. 

Uyarmalar

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda ilgililere uyarma cezası verilir;

a) 14 üncü madde hükümlerine göre sorumluluklarını yerine getirmeyen Yetkilendirilmiş Kuruluşlara yerine getirmediği her bir sorumluluk için 1 uyarı,

b) 15 üncü madde hükümlerine göre sorumluluklarını yerine getirmeyen tesis sahibine yerine getirmediği her bir sorumluluk için 1 uyarı.

(2) Uyarmaların toplam sayısı bir takvim yılı içerisinde 2 defa olduğunda 18 inci madde kapsamında verilen idari para cezaları iki katı olarak, ikiden fazla olduğunda ise üç katı olarak uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 5/6/2010 tarihli ve 27602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi İnşa Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik ve eklerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa veya tadilat için izin almış veya bakım-onarımına başlanmış gemi ve su araçları için; Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınmış izin ve belgeler geçerlidir. 

İnşa veya tadilat için izin almış veya bakım-onarımına başlanmış gemi ve su araçlarının durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik ve eklerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa veya tadilat için izin almış veya bakım-onarımına başlanmış gemi ve su araçlarına, istenilmesi durumunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 31/12/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. 

Ek-1

İNŞA/TADİLAT BAŞVURU FORMU

Building / Alteration Application Form

GEMİ ADI/ İNŞA NO/ IMO NO/ TESCİL NO Name Of Ship/Hull Nr./IMO Nr./ Register Nr.  
İHRAÇ AMAÇLI İSE BAYRAĞI Flag State If The Ship Is Built For Export  
YETKİLENDİRİLMİŞ / TANINMIŞ KURULUŞ Authorised/Recognised Organisation  
PROJE MÜHENDİSİ(1) Project Engineer (1) (Oda(2)  Sicil No) (Professional Chamber(2) Registry Nr.)  
GEMİ SAHİBİ Ship Owner  
CİNSİ Type Of Ship  
GROS TONAJI Gross Tonnage  
TAM BOYU (metre) Lenght Over All (m)  
TESCİL BOYU (metre) Lenght Of Registry (m)  
GENİŞLİĞİ (metre) Breadth (m)  
DERİNLİĞİ (metre) Depth (m)  
ANA MAKİNE SAYISI / GÜCÜ (BHP/KW) Number Of Main Engines / Power (BHP/KW)  
TESİS ADI / ADRESİ Name Of Facility / Address  
YÖNETMELİK MADDE 17 (4) KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURU Application Within The Scope Of Regulation 17(4) İzinsiz devam eden inşa/tadilat    Continuing Building / Alteration Without Permission İzinsiz tamamlanmış inşa/tadilat    Completed Building / Alteration Without Permission
TADİLATIN NEVİ Nature Of Alteration  Boy verme Length Extension   En verme Breadth Extension Yükseklik verme Depth Extension   Üst yapı tadilatı Superstructure Diğer Other

 

Gemi/su aracı (3)

temsilcisi

imza/kaşe

tarih

Ship Representative(3)

Signature / Stamp

Date

Tesis  temsilcisi  (4)

imza/kaşe

tarih

Facility Representative(4)

Signature / Stamp

Date

Yetkilendirilmiş Kuruluş (5)

imza/kaşe

tarih

Authorised Organisation(5)

Signature / Stamp

Date

(1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde inşa/tadil edilecek Türk Bayraklı gemi ve su araçları için.

For Turkish Flagged Ships which will be built or altered at facilities located in Turkey or Free Trade Areas.

(2) GMO (TMMOB Gemi Mühendisleri Odası)

The Chamber Of Turkish Naval Architects & Marine Engineers.

(3) Yurt içinde, yurt dışında veya serbest bölgelerde inşa/tadil edilecek Türk Bayraklı gemi ve su araçları için.

For Turkish Flagged Ships which will be built or altered at facilities located in Turkey or Free Trade Areas or out of Turkey.

(4) Yurt içinde veya serbest bölgelerde inşa/tadil edilecek yabancı ve Türk Bayraklı gemi ve su araçları için.

For Turkish or Other Flagged Ships which will be built or altered at facilities located in Turkey or Free Trade Areas.

(5) Yurt dışında Türk Bayraklı olarak belgelendirilecek gemi ve su araçları için.

For Ships which will be certified as Turkish Flag out of Turkey.

Not : (3), (4) ve (5) işin niteliğine göre birlikte imza atacaklardır.

Note : Depending on the nature of the work, (3), (4) and (5) will be signed together

Ek-2

GEMİ VEYA SU ARACI İNŞA/TADİLAT İZNİ VEYA YOLCU KAPASİTESİ ARTIRIMI

BAŞVURUSUNDA İSTENİLECEK BELGELER

a- Yurt içinde ve serbest bölgelerde inşa edilecek Türk Bayraklı gemi ve su araçlarından:

         1- Gemi veya Su Aracı İnşa /Tadilat Başvuru Formu (Ek-1),

         2- Klaslı inşası zorunlu olan gemi ve su araçlarından yetkilendirilmiş kuruluşun geminin inşasının kendi kontrolü altında yapılacağına dair yazısı,

3- Gemi inşa veya tadilat  iş planı

4- İnşası veya tadilatı yetkilendirilmiş kuruluş gözetiminde yapılacak gemi veya su araçlarında aşağıdaki çizelgede yer alan 1 nolu plan gemi inşa veya tadilat izin başvurusu sırasında idareye sunulacak, 2 den 7’e kadar olan planlar inşa veya tadilat kontrolleri sürecinde idareye sunulacaktır. Gemi veya su aracının belgelendirilmesi aşamasında diğer plan ve hesaplar idareye sunulur.

5- İnşası veya tadilatı klassız olarak yapılacak gemi ve su araçlarında aşağıdaki çizelgede yer alan 1 den 7’e kadar olan planlar gemi inşa veya tadilat izin başvurusu sırasında, 8 den 10’a kadar olan planlar gemi veya su aracının belgelendirilmesi aşamasında idareye sunulur.

6-Gemi veya su aracının belgelendirilmesi aşamasında diğer plan ve hesaplar idareye sunulur. 

No İstenecek belge Açıklama Mesleki denetim onayı Klas (Yetkilendirilmiş Kuruluş) onayı *
1 Genel yerleşim planı Tüm gemilerden Evet Evet **
2 Endaze (form) planı Tüm gemilerden Evet Evet **
3 Boyuna kesit ve güverte planı Tüm gemilerden Evet Evet
4 Orta kesit planı ve perdeler Tüm gemilerden Evet Evet
5 Dış kaplama planı Tüm gemilerden (Sadece çelik ve alüminyum gövdeli tekneler için) Evet Evet
6 Yaşam mahalleri yerleşim planı 500 groston ve üzeri uluslararası sefer yapacak gemilerden Evet Evet
7 İklimlendirme ve havalandırma planı 500 groston ve üzeri uluslararası sefer yapacak gemilerden Evet Evet
8 Fribord hesabı Balık avlama gemileri hariç fribord boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden Evet Hayır
9 Stabilite bukleti Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden ve boyuna bakılmaksızın 150 kişiden fazla yolcu taşıyan gemilerden Evet   Evet
10 Denge hesabı Stabilite bukleti istenmeyen gemilerden (Gemilerin Teknik Yönetmeliğine uygun) Hayır Hayır

* Sadece yetkilendirilmiş kuruluş denetiminde inşa edilecek gemi ve su araçları için.

**  Yetkilendirilmiş kuruluşun onayı yerine “Bilgi Alındı” kaşesi yeterli kabul edilecektir. 

b-  Yurt içinde ve serbest bölgelerde inşa edilecek yabancı bayraklı gemi ve su araçlarından:

1-   Gemi veya Su Aracı İnşa /Tadilat Başvuru Formu (Ek-1),

2-   Sözleşmesinde geminin klassız olarak sadece ilgili bayrak devleti kurallarına göre inşa veya tadil edileceğine dair özel bir hüküm yok ise tanınmış kuruluşun geminin inşasının kendi kontrolü altında yapılacağına dair yazısı,

3-   Gemi veya su aracının ihraç amaçlı olduğunu gösteren belge (sözleşme tasarısı veya yazılı beyan),

4-   Genel Yerleşim Planı (Klaslı ise klas bilgi alındı kaşesi vurulmuş) 

c-  Yurt dışında Türk Bayraklı olarak belgelendirilmek üzere inşa veya tadil edilecek gemi ve su araçlarından:

1-   Gemi veya Su Aracı İnşa/Tadilat Başvuru Belgesi (Ek-1),

2-   İnşası veya tadilatı yetkilendirilmiş kuruluş gözetiminde yapılacak ise yetkilendirilmiş kuruluşun geminin inşasının kendi kontrolü altında yapılacağına dair yazısı,

3-   İnşası veya tadilatı yetkilendirilmiş kuruluş gözetiminde yapılmayacak ise gemi inşa veya tadilat  iş planı,

4-   Genel Yerleşim Planı (Klas bilgi alındı kaşesi vurulmuş) 

ç- CE’li inşa edilecek gemilerden:

         1- Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesi (Ek-1),

         2- Gemi temsilcisi tarafından geminin CE’li olarak inşa edileceğine dair yazılı beyan, 

d- yolcu kapasitesi artırımı yapılacak gemilerden;

         1- İstenilen yeni kapasiteyi belirten başvuru dilekçesi,

         2- Gemi veya su aracına ait Tonilato Belgesi ve Denize Elverişlilik Belgesi,

         3- Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yolcu kapasitesi artışı nedeniyle gemiye düzenlenmiş klas sertifikası

         4- Aşağıdaki çizelgede belirtilen plan, proje ve hesaplar (gerekli onayları ile birlikte), 

  No İstenecek belge Açıklama Mesleki Denetim Klas onayı
1 Genel yerleşim planı Tüm gemilerden Evet Hayır
2 Stabilite bukleti Fribord boyu 24 metrenin üzerindeki tüm gemilerden ve boyuna bakılmaksızın 150 kişiden fazla yolcu taşıyan gemilerden Evet Evet
3 Denge hesabı Stabilite bukleti istenmeyen gemilerden Hayır Hayır

istenilecektir.

Ek-3

GEMİ VEYA SU ARACI

İNŞA/TADİLAT İZNİ BELGESİ

Building / Alteration Permission Certificate

GEMİ ADI / İNŞA NO / IMO NO / TESCİL NO
Name Of Ship/Hull Nr./IMO Nr./ Register Nr.
 
İHRAÇ AMAÇLI İSE BAYRAĞI
Flag State If The Ship Is Built For Export
 
YETKİLENDİRİLMİŞ / TANINMIŞ KURULUŞ
Authorised/Recognised Organisation
 
PROJE MÜHENDİSİ(1)
Project Engineer (1)
(Oda Sicil No)
(Professional Chamber Registry Nr.)
 
GEMİ SAHİBİ
Ship Owner
 
CİNSİ
Type Of Ship
 
GROS TONAJI
Gross Tonnage
 
BOYU (metre)
Lenght (m)
 
GENİŞLİĞİ (metre)
Breadth (m)
 
DERİNLİĞİ (metre)
Depth (m)
 
ANA MAKİNE SAYISI / GÜCÜ (BHP/KW)
Number Of Main Engines / Power (BHP/KW)
 
TESİS ADI / ADRESİ
Name Of Facility / Address
 
YÖNETMELİK MADDE 17 (4) KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURU
Application Within The Scope Of Regulation 17(4)
İzinsiz devam eden inşa/tadilat
Continuing Building / Alteration Without Permission
İzinsiz tamamlanmış inşa/tadilat
Completed Building / Alteration Without Permission
TADİLATIN NEVİ
Nature Of Alteration
Boy verme Length Extension
En verme Breadth Extension
Yükseklik verme Depth Extension
Üst yapı tadilatı Superstructure
Diğer &n

26 Haziran 2014 / gemimo.org