III. GEMİMO Öğrenci Kurultayı Sonuç Bildirgesi

Dünyada yaşanan ekonomik krizlerin etkisi altındaki Türk denizcilik sektörü, birçok sorunla mücadele ederek, yaşanan olumsuzlukları göğüslemek zorunda kalmıştır.

Bizler de genç Türk denizci mühendisleri olarak yaşadığımız sorunlarımızı paylaşarak çözümler bulmak, ileride yüzleşeceğimiz şartlara hazırlıklı olmak amacıyla GEMİMO’nun önderliğinde ve desteğinde 26-27 Kasım 2013 tarihlerinde İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla Yerleşkesinde 8 Üniversitesinin 60 öğrencisi ile bir araya geldik.

Kurultay sırasında 8 üniversiteden katılım yapan mühendis adayı öğrenciler, diğer üniversitedeki kardeşlerimiz ve ağabeylerimiz ile tanışma ve paylaşımda bulunma fırsatı da yakalamış oldu. Gerçekleştirdiğimiz III. Kurultayımız sırasına bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olmak üzere, TMMOB, GEMİMO, GMO, DEFAV, İTÜDEFAMED, İTÜDF yetkilerine ve değerli akademisyen hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

Kurultayımıza katılan öğrenciler tarafından üç oturum halinde toplam 21 bildiri sunmuş olup, bildiri konuları gerek katılımcı öğrenciler gerekse akademisyenler tarafından detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Kurultayımız sırasında üzerinde tartışılan en önemli konu; ülkemizde geleneksel olarak yapılan bir hata haline gelmiş olan niceliksel öncelik konusunun lisans düzeyindeki denizcilik eğitiminde de yapılmaya başlamış olmasıdır. Nitelik ve kalite konularının yaşanan gündemlerin arka sıralarında kalması, sektörde yaşanan sorunların çözümleri konusundaki esnek yaklaşımların oluşumunu da etkilemektedir. Biz denizci gençler olarak yeni eğitim kurumlarının açılmasına karşı olmadığımızı fakat planlanmadan, nitelikten ve kaliteden yoksun, Türk denizciliğinin örf ve adetlerini sindirememiş yapılanmaların Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında faydadan çok zarar vereceğine inandığımızı belirtmek istiyoruz.

Kurultay sırasında öğrenciler olarak tespit ettiğimiz sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda sıralanmıştır.

1. Kısa deniz stajlarının yapılmasında yaşanan sorunlar: Kısa deniz stajının yapılabileceği gemi sayısının yetersiz olması. Gemi işletmelerinin kısa deniz stajı taleplerine karşı ilgisiz kalması. Kısa deniz stajı için tüm 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin aynı anda müracaat etmeleri. Kısa deniz stajı sırasında 3. sınıf öğrencilerinin gemilerde uzun deniz stajına devam ediyor olması.

Çözüm önerisi: Kısa deniz stajlarının birleştirilerek, birinci büyük deniz stajı adı altında yeni bir staj planlanmalı ve bu stajın yıl içerisindeki mevcut büyük deniz stajı süreci ile kesişmeyecek şekilde organize edilmeli.

2. Staj Bulma Konusunda Yaşanan Sorunlar: Birçok gemi işletmesinin ofislerinin İstanbul’da bulunması ve Anadolu’daki okulların bu ofislere ulaşabilmek için İstanbul’da imkanlarının olmayışı. Meslek Liselerinin ve MYO’ların stajlarında edinecekleri ehliyet sınırlarının üzerindeki gemilerde staj yapmaları nedeniyle staj yapılabilecek gemilerin plansız bir şekilde kullanılması.

Çözüm önerisi: Staj yeri ve stajyer sayısı ile ilgili olarak planlamalar yapılması, staj kariyer planlama faaliyetlerinin tek bir elden yürütülmesinin sağlanmalı.

3. Staj Yeri Kapasitesinin Yetersizliği: Staj yapacak gemi sayısının azlığı. Öğrenci sayısının her geçen gün artması.

Çözüm önerisi: Tüm denizcilik öğrencilerinin kullanabileceği bir eğitim gemisinin yaptırılmalı. Yabancı gemi işletmeleri ile iletişime geçerek yurtdışı staj yerlerinin tek bir elden yürütülmesinin sağlanmalı.

4. Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Atölye Stajı:  STCW 2010 Manila sonrası zorunlu kılınan atölye stajındaki belirsizlikler.

Çözüm önerisi: Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri’nin Atölye Stajı ile ilgili şartların bir an önce Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenmeli.

5. Denizcilik Eğitiminin Kalitesi: Denizcilik eğitimindeki niceliğe, nitelik ve kaliteden daha fazla önem verilmesi.

Çözüm önerisi: Denizcilik eğitimi veren kurumların denetimlerinin daha titiz bir şekilde yapılmalı. Deniz tecrübesine sahip denizcilerin denizcilik okullarında görev alması için özendirici politikalar geliştirilmeli. Pratik ve uygulamalı eğitimlere önem verilmesi ve ders saatlerinin arttırılmalı.

6. Denizcilik Mesleği Hakkındaki Bilgilendirme: Öğrencilerin üniversite girişlerinde bilinçsiz tercih yaparak denizcilik okullarına girmesi.

Çözüm: Kamuoyunun denizcilik mesleğinin hem iyi hem de olumsuz yanları hakkında doğru ve kaliteli bilgi sahibi olması için çalışmalar yapılmalı. Denizcilik mesleği, denizcilik üniversiteleri tarafından özellikle lise öğrencilerine tanıtılmalı.

7. Denizcinin Sağlığı: Denizcilik mesleği ancak sağlıklı bir insan tarafından yapılabilen, sağlığının kaybı nedeniyle de denizdeki kariyerinin noktalandırıldığı bir meslektir.

Çözüm: Denizcinin sağlığında, sağlıklı ve dengeli beslenme ile düzenli spor önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle gemilerdeki kumanya hizmetleri, kalori hesabı ve sağlıklı beslenme dikkate alınarak planlanmalı. Gemilerde düzenli spor faaliyetleri özendirilmeli.

8. Örgütlenmenin Önemi: İyi örgütlenmiş bir meslek grubu hem kendi mesleği hem de ülkesi için bir kazançtır. Bu kapsamda denizci mühendislerin mezuniyetleri sonrasında, mesleki haklarını koruyacak olan GEMİMO’ya üye olarak kazandırılması.

Çözüm: Lisans düzeyinde denizcilik eğitimi alan öğrencilerin, örgütlü bir meslek odası altında toplanmalarının önemi ve faydaları konusunda, henüz okul sıralarında iken bilinçlendirilmeli ve yönlendirilmeli.

10 Mart 2014 / gemimo.org