Bilirkişiliğe Kabul Şartları Hakkında

ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Bilirkişiliğe Kabul Şartları hk.

Bilindiği üzere 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24. Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğü girmiştir. Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin yakın bir tarihte çıkarılması beklenmektedir.

Kanun kapsamında Bilirkişiliğe kabul şartlarında köklü değişiklikler yapılmış olup üyelerimizin bu konuda bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda Bilirkişiliğe kabul şartları şu şekilde tanımlanmıştır:

’MADDE 10- (1) Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak.

c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

ç) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

d) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

g) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak.

(2) Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişiler bakımından da birinci fıkradaki şartlar aranır ve düzenlenen raporlarda bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası bulunur.

(3) Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

Öte yandan, 6754 sayılı Kanunda Tanımlanan şartlar kapsamında mimar, mühendis ve şehir plancısı teknik bilirkişilerin 10. maddenin 1. fıkrasının (f) ve (g) bentleri gereği TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliğinde tanımlanan koşulları taşıyor olması gerekmektedir.

TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliğine göre bilirkişilerde aranan koşullar ise;

a) T.C. Vatandaşı,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,

c) TMMOB‘ne bağlı Odalara üye,

d) (Değişik:RG-27/6/2010-27624) En az üç yıllık (kanun 5 yıl öngörüyor) mesleki deneyim ve Oda üyeliği geçmişine sahip,

e) Disiplin cezası almamış,

f) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş,

g) Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak Bilirkişi Yetki Belgesi almış,’’  olmak olarak sıralanmıştır.

Bu bağlamda üyelerimizin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

· Yargı alanında bilirkişilik faaliyetleri yapabilmek için bundan sonra bütün müracaatlar Bilirkişilik Bölge Kurullarına yapılacaktır.

· Üyelerimizin yargı alanında Bilirkişilik yapabilmeleri için ‘’Uzmanlık Alanlarında’’ en az 5 yıl fiili olarak çalışmış olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir. Mesleki Deneyime ilişkin belgelendirmeler ve Bilirkişilik Uzmanlık alanlarına yönelik eğitim ve belgelendirmeler TMMOB’ye bağlı Odalar tarafından verilecektir.

· Yargı alanında Bilirkişilik yapılabilmesi için Bilirkişilik temel eğitimi alınması zorunludur. Bu eğitim de TMMOB’ye bağlı Odalar tarafından verilecektir.

Üyelerimizin bilirkişilik alanında yapılan bu değişiklikler hakkında bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
Genel Sekreter 

Dağıtım: Odalar

27 Temmuz 2017 / gemimo.org