Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • MEVZUAT
 • Yönetmelikler
 • 26324 SayılıTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği
 • 26324 SayılıTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi: 19.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26324
   

  TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MAKİNALARI İŞLETME

  MÜHENDİSLERİ ODASI  SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO

  TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; serbest çalışan gemi makinaları işletme (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) ve deniz ulaştırma işletme mühendislik müşavirlik hizmeti üreten kişi ve kuruluşların, meslekî etkinliklerinin Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesini, gemi makinaları işletme (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) ve deniz ulaştırma işletme mühendislik müşavirlik hizmetlerinin meslekî, bilimsel ve teknik esaslarının ülke ve meslektaş yararları yönünden gelişmesini, üretilen hizmetlerin Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer mevzuata uygunluğunu, serbest mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların, meslekî denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirilmelerine esas olacak kayıtların tutulmasına ve meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, serbest gemi makinaları işletme (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) ve deniz ulaştırma işletmemühendislik müşavirlik hizmetleri üreten yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile bu hizmetleri yapan, yaptıran, onaylayan ve uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) GMİM: Gemi makinaları işletme mühendislik öğrenimini tamamlamış, Odaya karşı her türlü yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Oda tüzük ve yönetmelikleri uyarınca çalışması yasaklanmamış gemi makinaları işletme mühendislerini,

  b) MMH: Mühendislik müşavirlik hizmetlerini,

  c) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasını,

  ç) SGMİM: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun hükümlerine göre serbest mühendislik müşavirlik hizmetlerini ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar  dışındaki  kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve durumunu Odaya onaylatmış serbest gemi makinaları işletme mühendislerini,

  d) SMMB: Serbest mühendislik müşavirlik hizmetlerini yapmak üzere Odaya kayıt ve tescil yaptıran büro, şirket, adi ortaklığı gibi  vergiye tâbi kişilere veya kuruluşlara ait serbest gemi makinaları işletme (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) ve serbest deniz ulaştırma işletme mühendislik müşavirlik bürosunu,

  e) SMMH: Yalnızca SGMİM nin yapmaya yetkili olduğu serbest gemi makinaları işletme (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) ve serbest deniz ulaştırma işletme mühendislik müşavirlik hizmetlerini,

  f) Tescil Belgesi: Odaya kaydını yaptıran SMMB’nin, SMMH’yi yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

  g) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

  ğ) (Ek:RG-5/10/2016-29848) DUİM: Deniz ulaştırma işletme mühendislik öğrenimini tamamlamış, Odaya karşı her türlü yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Oda tüzük ve yönetmelikleri uyarınca çalışması yasaklanmamış deniz ulaştırma işletme mühendislerini,

  h) (Ek:RG-5/10/2016-29848) SDUİM: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun hükümlerine göre serbest mühendislik müşavirlik hizmetlerini ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar dışındaki kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve durumunu Odaya onaylatmış serbest deniz ulaştırma işletme mühendislerini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Çalışma Alanları, Kuruluş ve Çalışma Koşulları

  Serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri

  MADDE 5 – (1) Gemi makinaları işletme mühendisliği uzmanlık alanına giren gemi ve gemi benzeri tüm ilgili tesislerde kullanılan gemi makinaları, içten yanmalı makinalar, türbinler, güç-yük aktarma ve kumanda sistemleri, basınçlı kaplar, ısıtma-havalandırma- iklimlendirme, kazanlar, kompresörler, arıtma ve ayrıştırma sistemleri, akışkan depolama -aktarma sistemleri ve kumanda - kontrol sistemleri ile ilgili serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri şunlardır;

  a) Etüt, araştırma, fizibilite ve mühendislik hizmetleri,

  b) Öneri projesi,

  c) Avan proje,

  ç) Uygulama projesi,

  d) Makina, teçhizat yerleştirme ve tesisat projeleri,

  e) Tadilat projesi,

  f) Güç üretim ve verim projeleri,

  g) Proje uygulamalarının garanti ve kalite şartnamelerini hazırlamak ve denetlenmek,

  ğ) GMİM uzmanlık alanında ihale evrakları ve keşif-şartname düzenleme hizmetleri,

  h) Ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uygun olarak mesleki kontrol hizmetleri, uygulama sorumluluğu, tecrübe seyri ve seyir jurnallerini düzenlemek,

  ı) Gemi makinaları işletme ve bakım-onarım ve hizmetleri talimatlarını hazırlamak, hasar raporları düzenlemek,

  i) Ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak; deniz kirliliği, denizde can ve mal güvenliği-emniyeti ile ilgili, yangın ve denizde oluşabilecek diğer olağanüstü durumları içeren projeler/ uygulamalar yapmak ve denetlemek,

  j) Gemi ve liman teknik yönetimi ile ilgili işletme prosedürlerini hazırlamak ve denetlemek,

  k) Ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uygun olarak teknik ve bilimsel şartnameleri hazırlamak, uygulamak ve denetlemek.

  (2) (Ek:RG-5/10/2016-29848) Deniz ulaştırma işletme mühendisliği uzmanlık alanları şunlardır:

  a) Gemi, deniz aracı ve açık deniz platformlarının işletilmesi ve yönetimi, liman, marina, yat limanı ve benzeri kıyı tesislerinin ve denizcilik işletmelerinin yönetimi; kıyı tesisleri deniz alanları ile seyir can ve mal emniyeti, seyir mühendisliği kapsamındaki deniz araçlarının suyolları, kanalları, geçitlerinin rotalarının planlanması.

  b) Deniz trafik mühendisliği kapsamında deniz trafiğinin düzenlenmesi ve yönetimi, gemiadamlarının sağlığı ve iş güvenliği, deniz sigortaları, yük ile yük donanımları ile ilgili işlemler ve lojistik hizmetleri.

  c) Tehlikeli yük taşımacılığı, gemi filo yönetimi.

  ç) Gemi kiralama, alım/satım ve aracılık hizmetleri acentelik hizmetleri ve acente müdürlüğü.

  d) Deniz ticaret hukuku konuları.

  e) Her türlü deniz ve yük sigortaları ile kulüp sigorta işlemleri.

  (3) (Ek:RG-5/10/2016-29848) Deniz ulaştırma işletme mühendisliği serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri şunlardır:

  a) DUİM uzmanlık alanında etüt, araştırma, fizibilite, öneri projesi, avan projesi, uygulama projesi ve mühendislik hizmetleri.

  b) DUİM uzmanlık alanında proje uygulamalarının garanti ve kalite şartnamelerini hazırlamak ve denetlenmek.

  c) DUİM uzmanlık alanındaki ihale evrakları ve keşif-şartname düzenleme hizmetleri.

  ç) Ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uygun olarak mesleki kontrol hizmetleri, uygulama sorumluluğu, tecrübe seyri ve seyir jurnallerini düzenlemek.

  d) Ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak; deniz kirliliği, denizde can ve mal güvenliği-emniyeti ile ilgili, yangın ve denizde oluşabilecek diğer olağanüstü durumları içeren projeler/uygulamalar yapmak ve denetlemek.

  e) Görevi ile ilgili olarak her tip ve tonajdaki gemilerde zabitlik ve kaptanlık görevini yapmak.

  f) Ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uygun olarak teknik ve bilimsel şartnameleri hazırlamak, uygulamak ve denetlemek.

  g) Deniz turizm işletmelerinde, müşavir, idareci ve yönetici olarak hizmet vermek.

  ğ) Denizcilik işletmelerinde, yetkilendirilmiş kişi, operasyon ve filo yöneticisi, güverte enspektörü ile personel ve insan kaynakları yöneticisi olarak hizmet vermek.

  h) Kıyı tesisi işletmelerinde, müşavir, idareci ve yönetici olarak hizmet vermek.

  ı) Gemi/deniz aracı ve kıyı tesisi ticari ve teknik yönetimi ile ilgili işletme prosedürlerini hazırlamak ve denetlemek.

  i) Deniz trafik mühendisliği kapsamında, seyir emniyetinin sağlanması amacıyla seyir yardımcılarını tasarlamak, planlamak, kontrol etmek ve yönetmek.

  j) Seyir mühendisliği kapsamında, bir limanda, kıyı tesisinde, suyolunda veya bir deniz sahasında, gemi ve deniz araçları için manevra alanlarını tasarlamak ve planlanmak, seyir emniyeti ve deniz güvenliği konularında bilirkişilik yapmak, köprüüstü simülatörü modelleme projeleri yapmak, kılavuz kaptanlık, kıdemli kılavuz kaptanlık, baş kılavuz kaptanlık ve deniz trafik operatörü/baş operatörü olarak seyir yardımı hizmeti vermek, teknik-seyir ve manevra hizmetlerini (kılavuzluk, deniz trafik operatörlüğü römorkörcülük, palamarcılık ve benzeri) tasarlamak, planlanmak ve yönetmek.

  k) Gemi ve deniz aracı yedekleme ve çekme işlemlerini tasarlamak, planlanmak, yönetmek ve bunlarla ilgili survey hizmeti vermek.

  l) Gemi ve yük ile ilgili deniz sigorta işlemleri ve diğer konularda, deniz gözetim uzmanı olarak hizmeti vermek.

  m) Yakıt surveyliği ile ilgili hizmet vermek.

  n) Kulüp ve tekne/makine sigortaları konularında hizmet vermek.

  o) Deniz ticareti ile ilgili konularda, deniz kazaları ve deniz olayları ile ilgili bilirkişi hizmeti vermek.

  ö) Gemi, kıyı tesisi, açık deniz tesisi, ilgili birimlerde ve kara tesislerinde iş güvenliği uzmanı olarak hizmet vermek.

  p) Gemi ve su araçlarında, gazdan arındırma uzmanı olarak hizmet vermek.

  r) Denizcilik işletmelerinde, kıyı tesislerinde, gemi ve açık deniz platformlarında güvenlik konusunda risk analizi yapmak, güvenlik planlarını hazırlanmak, onaylanmak, gemi, liman ve şirket güvenlik yetkilisi olarak hizmet vermek.

  s) IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yük taşımacılığı ile ilgili müşavirlik, eğitim hizmeti vermek, tehlikeli yük taşımacılığı uzmanı vasfı ile hizmet vermek.

  (4) (Ek:RG-5/10/2016-29848) İkinci ve üçüncü fıkrada sayılan hizmetlere ilişkin, TMMOB ve TMMOB’ye bağlı diğer odaların kendi mevzuatlarında yer alan görev alanları ile ilgili yetki ve sorumlulukları saklıdır.

  Danışmanlık hizmetleri

  MADDE 6 – (1)  Danışmanlık hizmetleri; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen konularla ilgili, bilirkişilik, eksperlik, hakemlik, dispeçlik, müşavirlik ve jüri üyeliğidir.

  SMMB nin tescili için gerekli koşullar ve belgelendirme

  MADDE 7 – (1) SMMB’nin Odaya kayıt ve tescilinin yapılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ortaklık hissesi oranlarını sağlamak koşuluyla, SMMB adına tam gün çalışan, kendi hesabına veya ortak en az bir (Değişik ibare:RG-5/10/2016-29848) SGMİM/SDUİM’in bulunması gerekir.

  (2) Odaya kayıt ve tescilini yaptıran SMMB’ye, SMMH yapmaya yetkili olduğunu belirten tescil belgesi verilir.

  (3) SMMH yapmak üzere odadan tescil belgesi almış SGMİM’ler, (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) ve SDUİM’ler aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklere ortak olamazlar.

  Büroların tescili ve yıllık onaylarının yapılması

  MADDE 8 – (1) SMMH yapmak üzere büroların tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

  a) İlk kayıt için:

  1) Tip başvuru formu,

  2) İki adet renkli vesikalık fotoğraf,

  3) Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

  b) Yıllık onay için:

  1) Büro tescil belgesi,

  2) Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

  Şirketlerde SGMİM’in ve SDUİM’in  hisse sahibi olma koşulu

  MADDE 9 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/10/2016-29848)

  (1) Birden fazla SGMİM veya SDUİM’ler bir araya gelerek, SMMH yapmak üzere şirket kurabilirler.

  (2) SMMB’nin TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarına üye mühendis ve mimarlar tarafından kurulması hâlinde, gemi makinaları işletme mühendisi/deniz ulaştırma işletme mühendisi ya da gemi makina işletme mühendislerinin/deniz ulaştırma işletme mühendislerinin ortaklık hissesi; şirket sermayesinin, ortakların bağlı olduğu meslek oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz. Bu durumda TMMOB üyesi ortaklar için ilgili odadan alınan üyelik belgesi de istenir.

  (3) Kurulan SMMB’nin anonim şirket olması hâlinde; hisselerin nama yazılı olması ve ana sözleşmede hisselerin sadece SGMİM/SDUİM’e devredilebileceğine ilişkin hükmün bulunması zorunludur.

  (4) SMMH yapmak üzere tescil belgesi almış olan SGMİM/SDUİM veya SMMB’ler bir araya gelerek özel ihtisas nedeni ile güç birliği gerektiren alanlarda faaliyet göstermek amacıyla da şirket kurabilirler.

  Şirketlerin tescili ve yıllık onaylarının yapılması

  MADDE 10 – (1) SMMH yapmak üzere şirketlerin tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

  a) İlk kayıt için:

  1) Tip başvuru formu,

  2) Tüm ortakların ikişer adet renkli vesikalık fotoğrafı,

  3) Vergi mükellefi olduğuna dair belge,

  4) Şirket ortağı (Değişik ibare:RG-5/10/2016-29848) GMİM/DUİM’in SMMH’den sorumlu teknik müdür olduğunu da belirten şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi.

  b) Yıllık onay için:

  1) Büro tescil belgesi,

  2) Vergi mükellefi olduğuna dair belge,

  3) Ticaret sicil memurluğundan alınan ve son ortaklık hisse durumunu gösteren belge,

  4) Şirket ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olması hâlinde değişikliğin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi.

  (2) Kayıt ve yenileme işlemleri için istenen belgelerin aslı sunulur. Belgenin sureti veya fotokopisi oda yetkilisi tarafından onaylanır.

  İrtibat bürosu veya şube açılması ve yıllık onayları

  MADDE 11 – (1) Büroların veya şirketlerin irtibat bürosu veya şube açabilmesi ve yıllık onayı aşağıdaki kurallara göre yapılır.

  a) Bürolar için:

  1) Bürolar şube açamaz, ancak her büro en fazla bir irtibat bürosu açabilir.

  2) İrtibat büroları; büro merkezinin dışında Odanın iznini alarak açılır.

  3) İrtibat bürolarında en az bir GMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) /DUİM sürekli çalışmak zorundadır.

  4) İrtibat bürosunda ücretle çalıştırılan GMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) /DUİM’e veya GMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) /DUİM’lere, Oda asgarî ücretinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

  5) İrtibat bürosunda çalışan GMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) /DUİM için irtibat bürosu açılan yerden alınmış ikametgâh belgesi.

  6) İrtibat bürosu Odaya kayıt ve tescil edildikten sonra açılır.

  b) Şirketler için;

  1) Ana sözleşmede şube veya irtibat bürosu açabilir ibaresi olmalıdır.

  2) Şirketler, şubelerini veya irtibat bürolarını odanın iznini alarak açabilirler.

  3) Şirketler, en fazla şirket ortağı (Değişik ibare:RG-5/10/2016-29848) SGMİM/SDUİM’in sayısı kadar şube veya irtibat bürosu açabilirler.

  4) Şube veya irtibat bürosunda en az bir GMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) /DUİM sürekli olarak çalışmak zorundadır.

  5) Şube veya irtibat bürosunda ücretle çalıştırılan GMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) /DUİM ’ye veya GMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) /DUİM’lere Oda asgarî ücretinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

  6) Şube veya irtibat bürosunda çalışan GMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) /DUİM veya GMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) /DUİM’ler için, şube veya irtibat bürosunun açıldığı yerden ikametgah belgesi alınmış olması gereklidir.

  7) Şube veya irtibat bürosu Odaya kayıt ve tescil edildikten sonra açılır.

  (2) SMMB’ler ile birlikte şube veya irtibat bürosunun da yıllık onayı yapılır.

  (3) Şubeler ve irtibat büroları da bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

  Büroların şirkete dönüştürülmesi

  MADDE 12 – (1) Büroların şirkete dönüştürülmesi için;

  a) Büro tescil belgesi ve yenileme kartının oda ya iade edilmesi,

  b) Büro vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belgenin getirilmesi,

  c) Oda tarafından istenen diğer belgelerin ibraz edilmesi,

  gereklidir.

  Kayıt ve yenileme ücreti

  MADDE 13 – (1) Büro tescil kayıt ve yenileme ücretleri her yıl için Oda genel kurulunca belirlenir.

  (2) Şube veya irtibat bürosunun tescil ve yenileme ücreti normal ücretlerin iki katıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Çalışmalar, Yetkiler, Sorumluluklar ve İdarî Yaptırımlar

  Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri

  MADDE 14 – (1) Odanın yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Oda yönetim kurulu, tescillerin yapılmasında, belgelerinin verilmesinde, yenilenmesinde, bunların iptalinde yetkili ve sorumlu olup, bu işlemleri bir bilgi sisteminde izlemekle görevlidir.

  b) Oda yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde şube yönetim kurulunu görevlendirebilir. Görevlendirme halinde şube yönetim kurulları kayıt ve yenileme işlemlerini yapar, bilgi ve belgeleri on gün içinde Oda merkezine gönderir.

  c) Oda, SMMH’nin yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin nitelik, şartname ve standartlara uygun, TMMOB tarafından belirlenen meslekî davranış ilkelerine, kamu ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

  ç) Oda yönetim kurulu, SMMB’yi ve iş alanlarını, şikâyet olsun ya da olmasın her zaman denetlemeye yetkilidir.

  d) Oda her yıl ocak ayında SMMB de ücretle çalışan GMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) /DUİM’lerin en az ücretlerini belirlemekle yetkili ve görevlidir.

  SMMB’nin yetkileri ve sorumlulukları

  MADDE 15 – (1) SMMB’nin yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

  a) SMMH’yi yapmaya yalnızca Oda tarafından tescil belgesi verilen SMMB yetkilidir. Tescil belgesi görülecek şekilde işyerine asılır.

  b) SGMİM, (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) ve SDUİM sadece ortak veya ücretli olarak bağlantı içinde bulunduğu tescilli büro adına hizmet üretebilir.

  c) SMMB Odaya tescili yanında; kanun, tüzük, yönetmelik, şartname ve diğer yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı koşullara uymak zorundadır.

  ç) SMMB tescilleri yılı içinde geçerli olup, her yıl ocak ayı içinde yenilenir. Yenileme işlemi yazılı olarak yapılır.

  d) Herhangi bir nedenle faaliyetini en az bir yıl için donduran SMMB, geçici olarak tescilinin iptalini isteyebilir.

  e) SMMB’nin yeniden faaliyete geçmesi tescilin yenilenmesiyle olur.

  f) Odaya tescili yapılmamış SMMB’ler, SMMH’yi yürütemezler.

  g) SMMH’de şirket ortağı SGMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) ile SDUİM’ler ve ücretli çalışan GMİM (Ek ibare:RG-5/10/2016-29848) ve DUİM’ler, teknik belgeleri imzalayabilir.

  ğ) SMMB’ler, ihale ile aldıkları işleri ihalenin yapıldığı merkezdeki şube, merkeze bağlı temsilciliğe ya da ilgili temsilciliğe otuz gün içinde bildirmekle ve diğer işler için hazırlanan tip sözleşmeyi işe başlamadan işin bulunduğu yer temsilciliğine onaylatmakla yükümlüdür.

  h) SMMB’ler, SMMH’yi işveren, idare veya onay makamınca istensin ya da istenmesin Odanın denetiminden geçirmekle yükümlüdürler.

  ı) SMMB’ler, meslekî denetim hizmeti karşılığı olarak yapılan SMMH’nin fatura bedeli üzerinden yüzde iki, ihaleli işlerde ihale bedeli üzerinden binde iki oranında odaya meslekî denetim ücreti öderler.

  i) SMMB’ler meslekî dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak haksız rekabete neden olacak veya birbirlerine zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunamazlar.

  Tescil belgesinin yenilenmemesi durumu

  MADDE 16 – (1) Tescil belgesi yenilenmeyen SMMB ler hakkında aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

  a) Kaydı askıya alınır.

  b) SMMH ile ilgili belge verilmez.

  c) Yeniden başvuru hâlinde eski tescil numarası verilir.

  ç) Tescil yenilemesi cezalı olarak yapılır.

  İdarî yaptırımlar

  MADDE 17 – (1) Tescile esas bilgi ve belgelerin Odaya verilmesi aşamasında, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, tescil belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde Odaya bildirmeyen ve ilgili maddelerdeki koşulları değişen SMMB’lerin tescil belgeleri Oda yönetim kurulu kararıyla iptal edilir.

  (2) Mesleki onur ve mesleki davranış ilkelerine  aykırı durumu saptanan, SMMH yi yürütürken bu Yönetmelik hükümlerine ve yayımlanan asgarî ücret tarifesine uymayan, yüklenici olarak ihaleli aldığı işleri otuz gün içinde ilgili temsilciliğe bildirmeyen, talebe bağlı işlerde tip sözleşme düzenlemeyen ve Odaya onaylatmayan, SMMH nin meslekî denetim işlerini yaptırmayan, üstlendiği işi yapmayan ya da eksik yapan, Oda ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen SMMB’ler, gerektiğinde Oda yönetim kurulu tarafından kapatılabilir ve SGMİM’leri Oda yönetim kurulunca onur kuruluna sevkedilir.

  Yaptırımların uygulanması

  MADDE 18 – (1) Yaptırımların uygulanmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

  a) SMMB hakkında Oda yönetim kuruluna iletilecek öneri ve şikâyetler Oda yönetim kurulu tarafından otuz gün içinde karara bağlanır.

  b) Tescil belgesi iptal edilen SGMİM, Oda yönetim kuruluna on beş gün içinde itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz.

  c) Oda yönetim kurulu, tescil belgesi iptal edilen SMMB ile onur kuruluna sevk edilen SGMİM’yi ilgili şubeye, temsilciliğe, valiliğe veya ilgili kurum ve kuruluşlara yazıyla bildirir. Ayrıca, bu durum yayın organlarında duyurulur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yürürlük tarihinden önce yapılmış tesciller

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil olmuş olan SMMB’ler, yıllık onaylarını yaptırmış olmaları kaydıyla faaliyetlerine devam ederler. SMMB’lerin ortağı olan SGMİM’ye veya SGMİM’lere ait hisseler toplamında bir azalma olması hâlinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  19/10/2006

  26324

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1

  5/10/2016

  29848

  2

     

  3