Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • MEVZUAT
 • Yönetmelikler
 • TMMOB Tüzük, Yönetmelik ve Yönergelerin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Yönetmeliği
 • TMMOB Tüzük, Yönetmelik ve Yönergelerin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Yönetmeliği

  TMMOB Yönetim Kurulu'nun 24 Ekim 1997 tarih ve 235 no.lu kararıyla yürürlüğe girmiş ve TMMOB 36.Olağan Genel Kurulu'nda  (3 Haziran 2000) kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

  AMAÇ 

  Madde 1- Bu esaslarla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı Odalar tarafından hazırlanacak tüzük, yönetmelik,  yönerge ve benzeri tüzelerin; TMMOB Yasasına, Tüzüğüne, ilgili diğer yasalara, uzmanlık alanlarına uygunluğunu, standart ve şekil birliğini sağlamak amaçlanmıştır. 

  TANIMLAR 
  Madde 2- 
  Bu yönetmelikte geçen tüzük, iç tüzük, yönetmelik ve yönerge ifadeleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

  a) Tüzük: 7303 Sayılı Yasa ile 66 ve 85 Sayılı KHK'lerle değişik 6235 Sayılı TMMOB Yasası'nın uygulama şeklini gösteren yazılı kural olup, bu TMMOB Tüzüğüdür. TMMOB Genel Kurul kararı ile kabul edilir. Resmi Gazetede yayınlanır.

  b) İç Tüzük: Odaların TMMOB Yasa ve Tüzüğüne göre iç işleyişlerini düzenleyen yazılı kural olup, Oda Genel Kurulunun kabulü ve TMMOB Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Oda yayınlarında yayınlanır. 

  c) Yönetmelik: TMMOB ve Odaların tüzüklerinde belirlenen görevler ile bir konunun düzenlenmesi ve uygulanmasını sağlamak üzere hazırlanan yazılı kurallardır. TMMOB Yönetmelikleri TMMOB Genel Kurul kararı ile kabul edilir. Resmi gazetede yayımlanır. Oda Yönetmelikleri, Oda Genel Kurulunun kabul etmesi ve TMMOB Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Oda yayınlarında yayınlanır. Genel Kurullar yönetmelik yapma yetkisini yönetim kurullarına devredebilirler. 

  ç) Yönerge: Tüzük, İç Tüzük ve Yönetmeliklerde düzenlenen konuların ayrıntılı uygulama şeklini düzenleyen yazılı kurallardır. Oda Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Üyeleri de ilgilendiriyorsa Oda yayınlarında yayınlanır. 

  TASLAKLARIN HAZIRLANMASI 

  Madde 3- Taslaklar oluşturulacak bir komisyon aracılığıyla yapılır. TMMOB'nce hazırlanan taslaklar Odaların görüşlerine, Odalarca hazırlanan taslaklar Odaların alt birimlerinin görüşlerine sunulur. Gelen görüşler doğrultusunda Yönetim Kurullarınca değerlendirilen ve son şekli verilen taslaklar gerekçesiyle birlikte Genel Kurullara sunulur. Yönergelerin yapılışında aynı yolu izlemek Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır. 

  GENEL KURULA SUNUMU 

  Madde 4- Hazırlanan taslaklar, genel gerekçesi ile sunulur. Maddelerle gerekçeleri de birlikte sunulur. Değişiklik maddelerinde değişiklik gerekçesi, maddenin mevcut hali ve önerilen hali ayrı ayrı gösterilir. Madde değişikliği maddenin tümünü kapsamıyorsa mevcut halinde değiştirilen bölümün altı çizilerek işaretlenir. Öneride yalnızca değişiklik gösterilir. 

  DÖKÜMANLARIN SAKLANMASI 

  Madde 5- Genel Kurulda görüşülen taslaklarla ilgili her türlü döküman ile gerek komisyon gerekse pan tarafından tutulan tüm notlar Genel Kurul dosyasında saklanır. 

  TMMOB'NE GÖNDERİLMESİ 

  Madde 6- TMMOB onayına gönderilen tüzeler 4. maddeye uygun olarak düzenlenir. Değişikliklerde ayrıca mevcut hali ile son şekli verilen halinin tam kopyası da gönderilir. Bunlara Genel Kurul tutanağının bir kopyası eklenir. Genel Kurul tutanaklarında görüşmelere katılanların sayıları belirtilir, oy kullanım sayıları kabul, red, çekimser şeklinde düzenlenir. Oda Yönetim Kurulu TMMOB'ne gönderilmesi gereken tüzeleri 30 gün içinde göndermek, TMMOB Yönetim Kurulu da bunu 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmakla yükümlüdür. Madde 7- Genel olarak tüzük, iç tüzük, yönetmelik ve yönergeler bölümlere ayrılır. Her bölüm için ayrı ayrı başlık konulur. Bölümlerin tümü büyük, bunların konu başlıklarının yalnız baş harfleri büyük harflerle yazılır, altları çizilmez.

  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar 

  Madde 8- Düzenlemeler sırasıyla maddeler, fıkralar, bentler, alt bentler ve cümlelerden oluşur. Bentler harf ile, alt bentler numara ile belirlenir. Bunlar yarım parantez ile kapatılır. Madde numaralarından sonra (-) işareti konulur.

  (Örnek : Madde 8- Bu tüzük (fıkra) a) (bent) 1) (alt bent) 2) b) (bent) 1) (alt bent) 2) (alt bent) Madde metinleri, zorunluluk olmadıkça, özlü, kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir. 

  Madde 9- Maddelerle içeriğini kısaca anlatan uygun başlıklar konulur. Madde başlıklarında ilk harf büyük olur. Başlığın altı çizilmez, sonuna nokta (.) ya da iki nokta (:) konulmaz. (Örnek : Amaç Madde 1- ...................) 

  Madde 10- Tasarıda, varsa tanım maddesinde belirlenen dışında kısaltmalara yer verilmez. Bu kısaltmalar ve simgeler yerine temsil ettikleri sözcükler yazılır. (Örnek : vb., ve benzeri gibi) 

  Madde 11- Yasalarda değişiklik yapılması nedeniyle ya da Anayasa Mahkemesi, mahkemeler ya da Birlik Yönetim Kurulunca iptal edilen ya da yasalara ya da üst tüzelere aykırılıktan hukuksal olarak değiştirilen bir hükmün yerine yeni bir düzenleme getirilecekse, Birlik Tüzüğüne uygun olarak ve bu durum parantez içinde belirtilerek yapılır. İlk Genel Kurulun bilgisine sunulur ve parantez içindeki açıklama kaldırılır. 

  Madde 12- Ek maddeler ilgili yerde, geçici maddeler ve kaldırılan hükümler ilgili maddeler yürürlük maddesinden önce yer alır. 

  Madde 13- Tasarının nasıl yürürlüğe gireceği sondan bir önceki maddede, yürütme erkinin kimde olduğu son madde de belirtilir.

  Geçici Madde 1- TMMOB ve Odalar Tüzük ve Yönetmeliklerini bu yönetmeliğe göre şekillendirirler. Basılı olarak stoklarda bulunanlar bitinceye kadar kullanılmaya devam edilirler. 

  Yürürlük 

  Madde 14- Bu yönetmelik TMMOB Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer (24 Ekim 1997 - Karar No.235)

  Yürütme 

  Madde 15- Bu Yönetmelik TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarınca yürütülür