Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • MEVZUAT
 • Yönetmelikler
 • TMMOB Adına Sekreteryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği
 • TMMOB Adına Sekreteryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği

  TMMOB ADINA SEKRETERYASI ODALAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUM DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 5 Nisan 2003 tarih ve 463 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  0.1. KAPSAM: 
  Bu yönetmelik TMMOB adına Sekreteryası Odalar tarafından yürütülen Etkinliklerin düzenleme yöntemlerini, organların belirlenmesi, Odaların etkinliğe katılma yöntemlerini kapsar. Odaların kendi adına yapacakları seminer, panel, sergi vb. çalışmalar bu yönetmelik kapsamı dışındadır.

  0.2. TANIMLAR:

  02.01. TMMOB Yönetim Kurulu‘na, TMMOB YK

  02.02. ODA Yönetim Kurulu‘na, ODA YK

  02.03. Etkinliğin tüm sorumluluğunu alacak kurula, DÜZENLEME KURULU

  02.04. Etkinliğin uygulamasını yapacak kurula, YÜRÜTME KURULU

  02.05. Etkinliğin derinlemesine incelenmesi, uzmanların görüşlerinin alınması ve etkinliğin 
  kamuoyunda etkili tartışma koşullarını sağlanması amacıyla oluşturulacak kurula, 
  ETKİNLİK DANIŞMA KURULU

  02.06. Etkinlik yazışmalarını yürütecek kişiye, ETKİNLİK SEKRETERİ

  02.07. Etkinliğe destek verecek kuruluşlara, DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

  02.08. TMMOB adına yapılması tasarlanan Kongre, Kurultay ve Sempozyum çalışmalarına, 
  ETKİNLİK denilir.

  0.3. ETKİNLİK DÜZENLEME KARARI

  03.01. TMMOB Genel Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu veya Odaların önerileri ve 
  istekleri değerlendirilerek TMMOB YK kararı ile TMMOB adına etkinlik düzenlenir.

  03.02. TMMOB YK tarafından Etkinlik düzenleme kararı, Etkinlik başlangıç tarihinden en az 
  bir yıl önce alınır. Kararı alınmış Etkinlik, Düzenleme ve Yürütme Kurulu‘nun ortak önerisi doğrultusunda, olağanüstü hal durumları (afet, seferberlik vb.) haricinde Etkinlik düzenleme tarihinden en az 2 ay önce TMMOB YK tarafından ertelenebilir veya iptal edilebilir.

  03.03. ODALAR TMMOB adına Yönetmeliğe aykırı Etkinlik düzenleyemez.

  03.04. Çeşitli kuruluşlar tarafından Etkinliklere TMMOB olarak katkıda bulunmak ve 
  Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na TMMOB ismini koymak ancak TMMOB YK kararı ile 
  gerçekleştirilebilir.

  04. ETKİNLİK ORGANLARI, GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  04.01. TMMOB adına Etkinlik Düzenleme Görevi Verilen Sekreter Oda

  04.01.01.TMMOB adına Etkinlik düzenleyecek ODA‘nın belirlenmesi. Bu yönetmeliğin 
  03.01.maddesi gereği yapılır. Kısaca TMMOB YK TMMOB Genel Kurulu, TMMOB 
  Yönetim Kurulu veya ilgili Odanın önerisi ve isteği doğrultusunda Sekreterya görevi vereceği ODA‘yı belirler.


  04.02.Etkinlik Düzenleme Kurulu

  04.02.01.Etkinlik Düzenleme Kurulu, TMMOB adına etkinlik düzenleme görevi verilen
  ODA‘nın çağrısı ile diğer Odalardan birer temsilci (temsilci ilgili Odanın Yönetim
  Kurulu tarafından belirlenir) Üniversiteler, ilgili kamu ve özel kuruluşların birer temsilcisi ile konunun uzmanı kişilerden oluşur. Bu oluşum, TMMOB tarafından etkinlik düzenleme görevi verilen Sekreter Oda YK‘nca belirlenir ve TMMOB YK tarafından onaylanır.

  Bu kurulda TMMOB YK‘nun bir temsilcisi (TMMOB YK‘dan seçilir) de yer alır. Bu üye Etkinlik düzenleme Kurulu ile TMMOB YK arasındaki ilişkiyi kurar ve Düzenleme Kurulu toplantısının raporlarını ve değerlendirmesini düzenli olarak TMMOB‘ye iletir. Ayrıca TMMOB YK‘nın önerilerini ve değerlendirmelerini de kurula taşır.

  04.02.02.Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı
  TMMOB adına etkinliğini düzenleyen Oda tarafından atanır. Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Nedeni ne olursa olsun üç toplantıya katılmayan, mazeretsiz olarak arka arkaya iki toplantıya katılmayan Etkinlik Düzenleme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Ancak söz konusu üye TMMOB veya bağlı Oda temsilcisi ise, bu durum TMMOB YK‘na ve ilgili Odasına bildirilir. Yeni bir temsilci gönderilmesi istenir.

  04.02.03.Etkinlik Düzenleme Kurulu TMMOB‘ne karşı sorumlu olarak çalışır.

  04.02.04.Etkinlik Düzenleme Kurulu, TMMOB Çalışma Programı doğrultusunda Etkinliğe 
  ilişkin olarak belirleyeceği; amaç, kapsam, yer, tarih, Etkinlik Yürütme Kurulu, düzenleme takvimi, Etkinlik Danışmanlar Kurulu, Destekleyen Kuruluşlar, gelir-gider bütçesi, Etkinlik Bildiriler Kitabı varsa Etkinlik Kitabı, reklam ve sergi katılım şartnameleri ile etkinlik programını hazırlar.

  04.03. Etkinlik Yürütme Kurulu

  04.03.01.Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinliğin amacıyla ilgili Etkinliğe yön verme ve bu 
  yönetmeliğin 04.01.05. maddesinde belirtilen çalışmaları gerçekleştirmek amacı ile Etkinlik Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.

  04.03.02.Etkinlik Yürütme Kurulu Etkinlik sekreteri tarafından toplantıya çağrılır ve yapılan 
  çalışmalar, alınan kararlar Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na sunulur.

  04.03.03.Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinlik Düzenleme Kurulu toplantısına katılır.

  04.03.04.Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinlik Danışmanlar Kurulu‘nun üyesidir.

  04.04. Etkinlik Danışma Kurulu

  04.04.01.Etkinlik Danışma Kurulu; düzenlenen etkinliğin derinlemesine incelenmesi 
  ve ilgili uzmanların görüşünün alınması için Etkinlik Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir. Etkinlik Danışma Kurulu üyeleri, TMMOB‘ye bağlı Oda üyeleri dışında konuyla ilgili diğer kuruluş ve uzman kişilerden de belirlenebilir.

  04.04.02.Etkinlik Danışma Kurulu, etkinlik düzenlenmesi sürecinde; Etkinlik Düzenleme 
  Kurulu başkanının çağrılması ile en az bir kere toplanır. Etkinlik Düzenleme Kurulu, çalışmalarında Etkinlik Danışmanlar Kurulu eğilimlerini dikkate alır.

  04.05.Etkinlik Sekreteri

  04.05.01.TMMOB adına düzenlenecek Etkinliklerde, TMMOB adına Etkinlik düzenleme 
  görevi verilen ODA YK tarafından Etkinlik Düzenleme Kurulu önerisi doğrultusunda sözkonusu Oda personeli arasında veya tanımlı süresi ve sözleşmeli olarak ilgili Oda personeli dışından atanabilir.

  04.05.02.Etkinlik Sekreteri, Etkinlik ile ilgili olarak Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na ve 
  Etkinlik Yürütme Kurulu‘na karşı sorumludur. Etkinlik Düzenleme ve Yürütme Kurullarının vereceği görevi yapar.
  Etkinlik Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurulları toplantılarının tutanaklarını tutar, Etkinlik yazışmalarının koordinasyonunu sağlar.

  04.06.Destekleyen Kuruluşlar

  04.06.01.TMMOB adına düzenlenecek Etkinliğin amacına uygun olarak, Etkinliğe destek
  vermek amacı ile Düzenleme Kurulu‘nun önerileri doğrultusunda kamu, özel kurum ve kuruluşlar Destekleyen kuruluşlar olarak Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir ve Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

  05.ETKİNLİK YAZIŞMA VE DUYURULAR

  05.01.Etkinlik adına yapılacak her türlü yazışma Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı 
  imzası ile yapılır.

  05.02.Etkinlik duyurularında Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinlik Yürütme Kurulu ve 
  Etkinlik Danışmanlar Kurulu üyelerinin isimleri ile Destekleyen Kuruluşlar belirtilir.

  05.03.Duyurularda Etkinlik Düzenleme Kurulu üyelerinin Oda görevi, Etkinlik 
  Danışmanlar Kurulu‘nu oluşturanların mesleği veya gerekiyorsa bağlı olduğu kuruluşun adı belirtilir. Etkinlik Yürütme Kurulu sadece kişi adı, mesleği ve ünvanı ile birlikte yazılır.

  05.04.Etkinlik Duyuruları TMMOB Bülteni, Birlik Haberleri ile Oda dergilerinde 
  Etkinliğin yapılma kararından itibaren gerçekleşmesine kadar bütün sayılarda yer alır.

  06.ETKİNLİĞİN BÜTÇESİ

  06.01.Etkinliğin bütçesi Sekreter Oda tarafından hazırlanır ve yürütülür. Etkinlik sonunda 
  gelir ve gider tablosunu bilgi için TMMOB‘ye iletir.

  07.YÜRÜRLÜK
  Bu yönetmelik 5 Nisan 2002 tarihinde yürürlüğe girer.

  08.YÜRÜTME
  Bu yönetmelik TMMOB Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.