Skip Navigation Links

TMMOB GEMİMO Öğrenci Üye Yönetmeliği

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Yönetmeliği

 

01. AMAÇ:

Bu yönetmeliğin amacı, üniversitelerin TMMOB tarafından Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası‘na üye olması karar altına alınan mühendislik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, Oda ile ilişkilerini öğrencilikleri sırasında oluşturmak, Oda‘yı tanımalarını sağlamak, mesleki gelişmelerine ve öğrenci sorunlarının çözümüne olabildiğince yardımcı olmak, Oda‘nın çeşitli teknik ve sosyal amaçlı çalışmalarına katılımlarını sağlamak, ayrıca Oda‘nın üniversiteler ile olması gereken işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

02. KAPSAM:

Bu yönetmelik, üniversitelerin TMMOB tarafından Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası‘na üye olması karar altına alınan mühendislik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, Oda‘ya "Öğrenci Üye" olarak kaydedilmelerinin esaslarını, Öğrenci Üyelerin yetki ve sorumluluklarını, Öğrenci Üyelerin Oda ile ilişkileri ile Oda çatısı altında örgütlenmelerinin kurallarını tanımlar.

 

03. TANIMLAR VE KISALTMALAR:

Bu yönetmelikte,

03.01. TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasına; "Oda"

03.02. Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘na; "OYK"

03.03. Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu‘na; "ŞYK"

03.04. Ülkemizde mevcut üniversitelerin TMMOB tarafından Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası‘na üye olması karar altına alınan mühendislik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere; "Öğrenci"

03.05. Üniversitelerin 03.04 maddede belirtilen bölümlerinde öğrenci olan ve Oda‘ya kaydı yapılan öğrencilere; "Öğrenci Üye"

03.06. Yönetmeliğin 03.04. maddesinde belirtilen bölümlerinden mezun olarak mühendislik diploması alan ve mühendis unvanına sahip kişilerden, Oda‘ya kaydı yapılanlara "Üye" denir.

 

04. ÖĞRENCİ ÜYELİK KOŞULLARI:

04.01. Yurdumuzda mevcut üniversitelerin TMMOB tarafından Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası‘na üye olması karar altına alınan mühendislik bölümlerinde öğrenci olmak.

04.02. T.C. vatandaşı olmak.

 

05. ÖĞRENCİ ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

05.01. Öğrenci tarafından imzalanmış Öğrenci Üye Başvuru Formu

05.02. Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi

05.03. Başvuru tarihi itibarı ile üniversiteden alınmış "Öğrenci olduğunu belirtir belge"

05.04. Bir adet vesikalık fotoğraf

 

06. ÖĞRENCİ ÜYELİĞE KAYIT:

06.01. Yönetmeliğin 04. maddesinde belirtilen koşulları taşıyan öğrencinin, 05. maddede belirtilen belgelerle ilgili Şube‘ye başvurması halinde, Şube Yönetim Kurulu kararıyla "Öğrenci Üye" olarak Oda‘ya kayıt edilir. Şubeler yalnızca kendi etkinlik alanında yer alan üniversitelerdeki öğrencilerin, öğrenci üyelik işlemlerini yapar.

06.02. Kayıt yapılan "Öğrenci Üye"ye "Öğrenci Üye Kimliği" verilir.

06.03. Öğrenci Üyelik bir öğretim yılı için geçerlidir.

06.04. Her öğretim yılı başlangıcında Öğrenci Üye başvurusu ile öğrenci üyelik kimlik kartı vizelenir.

 

07. ÖĞRENCİ ÜYELİĞİN SON BULMASI:

07.01. Öğrenci Üye’nin üyelikten istifa etmesi.

07.02. Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle ŞYK önerisi ve OYK kararı ile.

07.03. Herhangi bir nedenle öğretim yılı içerisinde öğrenciliğin son bulması halinde.

 

08. ÖĞRENCİ ÜYENİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI VE YETKİLERİ:

Öğrenci Üye;

08.01. Oda hizmetlerinden (Kurs, seminer, sempozyum ve kongre etkinliklerine katılım, Oda yayınlarında üyeye indirim, teknik gezi vb.), Oda‘nın üyeye sağladığı kolaylıklara sahip olarak yararlanır.

08.02. Oda‘nın sağladığı "öğrenciye staj yeri bulma" olanaklarından öncelikli olarak yararlanır.

08.03. Oda ve Şube bültenini ücretsiz olarak edinir.

08.04. ŞYK kararı ile Şube Komisyonlarına, OYK kararı ile Oda Komisyonlarına "Öğrenci Üye" statüsü ile katılabilir.

08.05. Oda ile yakın ilişki kurulmasına ve bunun gelişmesine dikkat eder.

08.06. Oda organlarına aday olamaz, Oda organı seçimlerinde oy kullanamaz.

08.07. Mühendislik hizmetleri konusunda üyelerin sahip olduğu yetkilere sahip olamaz.

 

09. BÖLÜM - ŞUBE - ODA ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONLARI:

OYK ve ŞYK‘lar tarafından Öğrenci Üye örgütlülüğünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile Bölüm - Şube - Oda Öğrenci Üye Komisyonları oluşturulur.

 

09.01. Bölüm - Şube - Oda Öğrenci Üye Komisyonların görevleri:

09.01.01. Mühendislik eğitiminin ve öğrenciliğinin sorunlarını araştırmak, öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak,

09.01.02. Öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapabilmesi ve mesleki gelişimi için uygun koşullar yaratılmasına katkı sağlanmasına yönelik ŞYK ve OYK‘ya önerilerde bulunmak,

09.01.03. Öğrencilerinin, sorunlarına yönelik kamuoyu oluşturmasına çalışmak,

09.01.04. Üniversitelerin sorunlarına yönelik olarak sorunları tespit etmek, çözüm yolları için önerilerde bulunmak, önerilerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak,

09.01.05. Üniversitelerde öğrencilere Oda çalışmalarının duyurulması ve Oda öğrenci üye örgütlenmesinin geliştirilmesi için gereken çalışmaları yapmak,

09.01.06. Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerinin karşılanmasına; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ürünlerinin sunulmasına ve bunların yayılmasına katkı sağlamak üzere OYK ve ŞYK‘lara önerilerde bulunmak,

09.01.07. "Öğrenci Üye"liğin nicel ve nitel olarak gelişimini sağlamak.

 

09.02. Bölüm Öğrenci Üye Komisyonu: Şube etkinlik alanında bulunan ve TMMOB tarafından Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası‘na üye olması karar altına alınan mühendislik eğitimi veren her üniversitenin ilgili her bölümü için ayrı ayrı olmak üzere, Öğrenci Üyeler arasından ŞYK tarafından belirlenir. ŞYK gerekli gördüğü durumlarda Bölüm Öğrenci Üye Komisyonu Üyelerini, o bölümün öğrenci üyeleri arasında yapacağı eğilim yoklaması ile belirleyebilir. Bölüm Öğrenci Üye Komisyonları en az iki, en çok beş öğrenci üyeden oluşur. Bu sayı Şube Yönetim Kurulu kararıyla arttırılabilir. Bölüm Öğrenci Üye Komisyonunda her sınıftan en az bir kişinin bulunmasına özen gösterilir. Bölüm Öğrenci Üye Komisyonları her öğretim yılı başında yeniden belirlenir.

09.03. Şube Öğrenci Üye Komisyonu: Şube etkinlik alanında belirlenen Bölüm Öğrenci Komisyonu Üyelerinin tamamından oluşur. Şube Öğrenci Üye Komisyonları her öğretim yılı başında yeniden belirlenir.

09.04. Oda Öğrenci Üye Komisyonu: Her Bölüm Öğrenci Üye Komisyonu üyeleri arasından ayrı ayrı olmak üzere, ŞYK tarafından önerilen birer temsilcinin OYK tarafından atanması ile oluşur.

09.05. Bölüm - Şube - Oda Öğrenci Üye Komisyonları bu yönetmelikte belirtilmemiş hususlarda GEMİMO Çalışma Komisyonları Yönetmeliği esasına göre çalışmalarını yürütür.

09.06. Şube Öğrenci Üye Komisyonları Üyeleri Şube Danışma Kurulunda temsil edilirler,

 

10. DAYANAK: Bu yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır

 

11. YÜRÜTME:

Bu Yönetmelik TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

12. YÜRÜRLÜK:

Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

- Bu Yönetmelik 35. dönemde, 09.03.1996 tarihinde, yürürlüğe girmiştir.