Skip Navigation Links

TMMOB GEMİMO Çalışma Komisyonları Yönetmeliği

TMMOB GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI ÇALIŞMA KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 
TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu‘nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TMMOB MESLEK DALI ANA KOMiSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

01. AMAÇ:

Bu yönetmeliğin amacı, her uzmanlık alanının örgütün bütün kademelerinde kendisini ifade etme olanağını bulması ve aynı zamanda Oda yapısı içinde farklı meslek alanlarından bulunan üyeler arasında dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, o meslek alanına özgü bilgi ve deney birikiminin oluşturulması, o alana ilişkin Oda birimlerinde yürütülecek çalışmaların eş güdümlenmesi, geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve üyelerin çıkarlarının korunmasına yönelik çalışma ve örgütlenmenin tanımlanmasıdır.

02. KAPSAM:

Bu yönetmelik, Meslek Dalı Ana Komisyonlarının kuruluş şekillerini ve çalışma yöntemlerini tanımlar.

03. TANIMLAR VE KISALTMALAR:

Bu yönetmelikte,

03.01. TMMOB‘ye bağlı odalara; "Oda"

03.02. Oda Yönetim Kurulu‘na; "OYK"

03.03. Şube Yönetim Kurulu‘na; "ŞYK"

03.04. Meslek Dalı Ana Komisyonu‘na; "MEDAK"

03.05. Meslek Dalı Komisyonu‘na, "MDK" denir.

04. DAYANAK:

Bu yönetmeliğin dayanağı TMMOB yasasıdır.

05. MEDAK KURULUŞU:

05.01. TMMOB Yönetim Kurulu‘nun ya da OYK‘nın gerekli görmesi durumunda veya Oda yapısı içinde yer alan mühendislik dalları üyelerinden ilgili Odanın belirleyeceği sayıdaki üyenin kendi mühendislik dalına ilişkin Oda Yönetim Kurulu (OYK)‘na yazılı olarak başvurması halinde, OYK karan ile Meslek Dalı Ana Komisyonu (MEDAK) kurulur.

05.02. MEDAK, meslek dalı üyelerinden ilgili Odanın belirleyeceği sayıda asıl ve yedek üyeden boluşur. 

05.03. OYK, ilk MEDAK‘ı ilgili meslek dalının genel eğilimini de dikkate alarak, meslek dalı üyelerinden atama yolu ile oluşturur.

05.04. MEDAK‘ın görev süresi Oda‘nın bir çalışma dönemidir.

06. MDK KURULUŞU:

06.01. Şubelerde, nicelik ve örgütlülük düzeyine bağlı olarak, OYK‘nun ya da ŞYK‘nın gerek görmesi durumunda veya mühendislik dalları üyelerinden Odanın belirleyeceği sayıdaki mühendislik dalı için Şube Yönetim Kurulu (OYK)‘na yazılı olarak başvurması halinde, OYK kararı ile Meslek Dalı Komisyonu (MDK) kurulur.

07. MEDAK/MDK ÇALIŞMA ESASLARI

MEDAK ve MDK‘nın çalışma esasları bu çerçeve yönetmeliğe uygun olarak, Odalarca çıkarılacak uygulama yönetmeliği ile belirlenir.

08. MEDAK/MDK GÖREVLERİ

08.01. Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirmek,

08.02. İlgili kurullar arasında eşgüdüm sağlamak,

08.03. Meslek dalına özgü çalışmalar yapmak, bilgi ve deney birikimini oluşturmak,

08.03. Meslek dalı ile ilgili konularda OYK‘na danışmanlık yapmak,

08.04. Meslek dalı ile ilgili örgütlenme, yayın, meslek içi eğitim vb. meslek dalı alt komisyonlarını kurmak ve çalışmaları yaygınlaştırmak,

08.05. Meslek dalı üye toplantıları düzenleyerek üyelerin genel eğilim ve istemlerini belirlemek, katılım sağlamak,

08.06. Mesleğin gelişmesini sağlayacak araçları oluşturmak,

08.07. Meslek dalını geliştirmek, düzeyini yükseltmek ve üyelerin çıkarlarını korumak.

09. YÜRÜTME:

Bu Yönetmelik TMMOB Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

10. YÜRÜRLÜK:

Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.