Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • MEVZUAT
 • Yönetmelikler
 • TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği (mad 01 - 35)
 • TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği (mad 01 - 35)

  Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasından:

  Resmi Gazete Tarihi : 23/09/2005    Resmi Gazete Sayısı : 25945

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

  Amaç 

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasının amaçları, örgütlenmesi, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam 

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasının kuruluş, oda amacı, üyelik, oda organlarının görevleri ve mali hükümlere ilişkin düzenlemeleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

  Kanun: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı TMMOB Kanununu, Oda: Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasını,

  Komisyon: Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu kararıyla belli olan konularda inceleme yapmak üzere oluşturulan çalışma gruplarını,

  Üye: Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası üyelerini ifade eder.

  Merkez 

  Madde 5 - Odanın merkezi İstanbul'dadır. Yetkili organların kararı ile şube ve temsilcilikler açılabilir.

  Kuruluş 

  Madde 6 - Yurt içinde ve dışında, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak, diploma veya ruhsat almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili olup, meslek çalışmalarında bulunan tüm mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, bu Ana Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

  Odanın amaçları 

  Madde 7 - Odanın amaçları şunlardır:

  a) Denizcilik sektöründe ülke ve toplum yararı doğrultusunda üretimin ve kalitenin artırılması yönünde çalışmalar yapmak ve öneride bulunmak,

  b) Üyelerin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlamak, bu hak ve yetkilerin meslek ve üye onurunun korunması yönünde uygulanmasını sağlamak,

  c) Ulusal ve uluslararası bilimsel, teknik ve mesleki alanlarla ilgili her türlü araştırma, inceleme yapmak ve izlemek,

  ç) İlgili yabancı bilimsel mesleki kuruluşlara üye olmak, bunlarla gerekli ilişkiler kurarak, kongrelerine katılmak,

  d) Meslek alanları ile ilgili öğretim yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, yeterli nitelikte Gemi Makinaları İşletme Mühendisinin yetişmesine yardımcı olmak, diğer çağdaş ülkelerde uygulanan öğretim modellerinden yararlanılarak önerilerde bulunmak, öğrencileri mesleğe hazırlayacak, staj, eğitim çalışmalarında bulunmak, bu konularda üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak etkinlikler düzenlemek, öğrencilere meslek odaları etkinliklerine katılımlarını sağlamak amacıyla organlar oluşturmak,

  e) Meslek alanları ile ilgili konularda denizcilik sektörünün ihtiyacı olan her kademedeki teknik personel için uluslararası kurallar gereği zorunlu olan eğitimlerin ve belgelendirmenin yapılabilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenleyerek belgelendirilmelerini sağlamak,

  f) Üyelerin mesleki alanlardaki ulusal ve uluslararası yeni gelişmeleri tartışmaları izleyebilmesi ve aktarabilmesi için mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda politikaların oluşturulması amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, sergi düzenlemek, üyelerin sosyal kültürel gelişimine katkıda bulunmak için kurs seminer, söylev gibi etkinlikler düzenlemek,

  g) Mesleki alanlar ile ilgili teknik kitap, gazete, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak, bu alanda çıkan yayınları izlemek, bu yayınları üyelerin ve toplumun hizmetine sunmak, yayın konusunda gerektiğinde yerli yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yapmak,

  h) Meslek alanları ile ilgili her türlü standartları, teknik şartnameler, tip sözleşmeleri gibi teknik bilgileri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek,

  ı) Kamu kurumu ve kuruluşlar yerel yönetim, özel şirket ve benzeri kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde özel sözleşmeler yaparak onlar adına bilirkişilik, dispecilik, eksperlik, hakemlik ve teknik danışmanlık hizmetini üyeler aracılığı ile yaptırmak,

  i) Meslek disiplinini kapsayan alanlarda üyelerinin faaliyetlerini kontrol etmek ve denetlemek.

  İKİNCİ BÖLÜM : Üyeler  Odaya üyelik 

  Madde 8 - Üyelik statüleri şunlardır.

  a) Asil üyelik; Odaya asil üye olabilmek için, T.C. uyruğunda olmak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliğini ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği hizmetlerini Mühendis unvanı ile yapmaya yasal olarak yetkili bulunmak gereklidir. Oda kayıtlarında ve mesleği yapmada lisans eğitimi esastır. Lisansüstü eğitimi ile alınan unvan ikinci bir lisans diploması olarak değerlendirilemez.

  b) Onursal üyelik; Odanın amaçlarına uygun olarak, yurt içinde ve dışında, çalışma ve yardımları görülen ve Odanın çalışmalarına katılmak isteyen özel veya tüzel kişilere, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir. Bu üyelikler, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak, Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

  c) Geçici üyelik; Türkiye'de mesleklerini uygulamalarına yasal olarak izin verilen yabancı uyruklu Gemi Makinaları İşletme ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisleri, Odaya geçici üye olmak zorundadır. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler hakkında 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  ç) Öğrenci üyelik; Üniversitelerin Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinin son sınıfında okuyan öğrenciler, oy hakları olmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olarak kayıt olabilirler.

  Üyelerin yetki ve sorumluluğu

   Madde 9 - Üyelerin yetki ve sorumlulukları şunlardır;

  a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, bu Yönetmelik ve diğer yönetmelikler gereğince mesleki çalışmalarda bulunur.

  b) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmek zorundadır.

  c) Oda ile ilişki kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat eder.   ç) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde mesleki rekabet yapamaz. d) Oda Genel Kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini zamanında ödemek zorundadır.

  e) Odaya kaydını yaptıran üyeye Oda kimlik kartı verilir. Kimlik kartı beş yıl geçerli olup, süresi dolan kimlik kartını değiştirmekle yükümlüdür.  f) İş adresi değişikliklerini otuz gün içinde odaya bildirmek zorundadır.

  g) Askerlik görevine başlayan üyeler ilk otuz gün içinde durumlarını Odaya bildirmekle yükümlüdür. Askerlik süresince üyelikler askıya alınır ve üyelik ödentisi alınmaz. Askerlik hizmetlerini bitiren üyeler otuz gün içinde durumunu Odaya bildirir.

  Üyelikten ayrılma 

  Madde 10 - Odaya üye olmak için gerekli nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılır. Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla ayrılabilir. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Odanın süreli yayınları ile duyurulur.

  Yeniden üye olma  Madde 11 - Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, durumu incelenir. Sonuç olumlu ise, Odaya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü gereklidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Oda Organları, Görev ve Yetkileri  Oda organları

   Madde 12 - Oda organları şunlardır:

  a) Oda Gene Kurulu,  b) Oda Yönetim Kurulu,  c) Oda Onur Kurulu,  ç) Oda Denetleme Kurulu,d) Oda Danışma Kurulu,    e) Oda Yardımcı Organları.

  Oda Genel Kurulu

  Madde 13 - Oda Genel Kurulu Oda da kayıtlı asil üyelerden teşekkül eder. Oda Genel Kurulu iki yılda bir Şubat ayı içinde Oda Yönetim Kulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Oda Genel Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin, üç kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Odanın ve TMMOB nin ilan yerlerinde üç gün süre ile asılarak duyurulur. Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Oda Yönetim Kurulu tarafından Oda merkezinin bulunduğu yerde günlük bir gazetenin Türkiye baskısında duyurulur.Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılmayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul tarihini ve yerini görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 10 gün önce üyelere bildirir. Günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir. Oda Genel Kurulunun seçimleri dışındaki sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

  Gündemde bulunması zorunlu maddeler

  Madde 14 - Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündemde bulunması zorunlu olan maddeler şunlardır;

  a) Başkanlık Divanı seçimi, b) Çalışma, mali ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması,c) Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

  ç) TMMOB Yönetim ve Denetim Kurulları ile Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması, d) Seçimler.

  Genel Kurulun açılışı ve yönetilmesi 

  Madde 15 - Oda Genel Kurulu toplantısı, TMMOB gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla Oda başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesince açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul Divan Başkanlığı seçilir.Genel Kurul toplantısı, Genel Kurulca seçilen bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazmandan oluşan Başkanlık Divanınca yönetilir.Genel Kurul Toplantısında TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

  Gündemde değişiklik yapılması

  Madde 16 - Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri gereğince yapılır. Toplantıya katılan üyelerden en az birinin önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. Gündemde bulunması zorunlu maddeler dışında, gündemden madde çıkartılabilir veya maddelerin görüşme sıraları değiştirilebilir.

  Oy kullanma

  Madde 17 - Oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş listelerin imzalanması ve geçerli bir kimlik kartının kullanılması zorunludur.

  Oda Genel Kurulunda karar alınması 

  Madde 18 - Genel Kurul kararları oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak, Oda Ana Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için, görüşmelere katılan delegelerin en az üçte iki (2/3) sinin olumlu oyu gereklidir.

  Genel Kurul tutanağı

  Madde 19 - Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yazmanlarca imzalanıp, tutulan tüm notlar ve ekleriyle birlikte dosyasında saklanmak ve bir örneği TMMOB ne iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar veya özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak üç (3) ay içinde, üyelere gönderilir veya Oda süreli yayınlarında yayımlanır.

  Uyuşmazlıkların çözümü

  Madde 20 - Oda Genel Kurulunun seçimler dışında almış olduğu kararlar ve sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

  Olağanüstü Genel Kurul toplantısı  

  Madde 21 - Olağanüstü Oda Genel Kurulu aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulunca toplantıya çağırılır;

  a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin, noter yoluyla Oda Yönetim Kuruluna başvurusuyla, b) Oda Denetleme Kurulu üyelerinin, Oda mali işleriyle ilgili gerekli görülen durumlarda ve oy birliğiyle alacakları kararla,

  c) Oda Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı kararla, (a) ve (b) bentlerinde belirlenen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu başvuru tarihinden başlayarak bir hafta içinde Olağanüstü Oda Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır.Olağanüstü Oda Genel Kurulu, karar tarihinden başlayarak otuz gün içinde toplanır.

  Oda Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması  

  Madde 22 - Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi veya herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek üye kalmaması durumunda Oda Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

  Olağanüstü Genel Kurul gündemi 

  Madde 23 - Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak gündeme, çağrılış nedeni dışında madde eklenerek görüşme yapılmaz ve karar alınamaz.

  Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullarda üye listesi İlçe Seçim Kuruluna gönderilmez, üç gün süreyle TMMOB ve Odanın ilan yerinde asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul ilanında üye listesinin asılacağı yer ve tarihleri belirtilir. Listeler asılırken ve kaldırılırken her gün ayrı ayrı tutanak tutularak duyurma olayı belgelenir.

  Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri  

  Madde 24 - Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

  a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak, b) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kuruluna görevler vermek,

  c) Oda hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulunun aklanması konusunda karar almak,

  ç) Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem Oda bütçesini, kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamak,

  d) Oda amaçlarının gerçekleşmesi ve işlerinin yürütülmesi için gerekli yönetmelikleri incelemek ve bu konuda kararlar almak,

  e) Odanın taşınmaz mallar satın alması, var olanların satılması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması konusunda kararlar almak veya bu konularda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

  f) Şube açılması ya da kapatılması konusunda karar vermek,

  g) Oda Yönetim Kurulu, Onur ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini, TMMOB Genel Kurul asil ve yedek delegelerini, TMMOB Yönetim Kurulu için üç,Yüksek Onur Kurulu için bir, Denetleme Kurulu için bir adayı seçmek,

  h) Önerilen düzenleyici idari işlemler veya var olan düzenleyici işlemler hakkında değişiklik önergelerini ve Genel Kurul Komisyonlarının raporlarını karara bağlamak,

  Oda Yönetim Kurulu oluşması ve görev süresi  

  Madde 25 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Olağanüstü Genel Kurulca seçilen üyeler, yapılacak ilk Oda Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

  İlk toplantı ve görev dağılımı  

  Madde 26 - Yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu üyeleri en yaşlı üyenin çağrısı ile, Oda Genel Kurul seçimlerinin kesinleşmesinden sonraki yedi gün içinde ve üye tam sayısıyla ilk toplantısını yapar.İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Bu toplantıda, Yönetim Kurulu gizli oyla ve salt çoğunlukla, Başkan, İkinci Başkan, Yazman üye ve Sayman üye seçerek görev bölümü yapar.

  Toplantıların yönetimi ve karar şekli  

  Madde 27 - Oda Yönetim Kurulu, ayda en az iki kez toplanır. Toplantıları Oda Başkanı, Başkanın bulunmaması halinde İkinci Başkan onun da bulunmaması halinde, Sekreter üye yönetir. Oda Yönetim Kurulu kararlarını üye tam sayısının çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde, toplantı başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, Oda organlarını ve Şubeleri temsilen gerekli sayıda kişinin Yönetim Kurulu toplantılarına katılmasını isteyebilir. Bu görevliler yazılı olarak toplantıya davet edilir, karar tutanaklarına isimleri yazılır, davet edildikleri görüşmelere katılabilir, ancak oy kullanamazlar.Oda Yönetim Kurulundan istifa etmek mümkündür.. Bu durumda Oda Yönetim Kurulunun ilk toplantısında sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

  Yönetim kurulu üyeliğinin düşürülmesi  

  Madde 28 - Nedeni ne olursa olsun, üç ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan veya katılamayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir yıl içinde olağan toplantılarının dörtte birine katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedek üyelerle doldurulur ve ilk toplantıda, yeniden görev bölümü yapılır.

  Odayı temsil yetkisi  

  Madde 29 - Odayı Oda Başkanı, bulunmadığı zamanlarda İkinci Başkan veya gerektiğinde Oda Yönetim Kurulunun seçeceği Yönetim Kurulu üyesi temsil eder. Olağan işlemlerde, Sekreter üye Odanın sözcüsüdür.

  Harcama yetkisi

   Madde 30 - Oda Başkanına, İkinci Başkana, Sekreter üyeye, Sayman üyeye, Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirli bir miktara kadar harcama yetkisi verilebilir. Odanın olağan ödemelerini Sayman üye yürütür.

  Banka işlemlerinde, biri Sayman üye olmak üzere bu beş üyeden ikisinin imzasının bulunması gerekir.

  Görevlendirme  

  Madde 31 - Oda Yönetim Kurulu denetim ve sorumluluğunda olmak üzere, belirlenmiş yetkilerinin bir bölümünü, kendi adına kullanmak üzere, Oda Yönetim Kurulu üyelerine, Oda Müdürüne ve temsilcilere devredebilir.

  Oda Yönetim Kurulunun görevleri  

  Madde 32 - Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

  a) Oda Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerini Genel Kurul kararları uyarınca yürütmek,

  b) Odaya kayıtlı üyelerin mesleki onur, hak ve yararlarını koruyacak önlemleri saptamak ve bu konuda gerekli uygulamaları yapmak,

  c) İstenildiğinde üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimleri ile ilgili referans vermek,

  ç) Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği çalışma alanlarıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, üyelerinin hak ve yetkilerini koruyucu önlemler almak,

  d) Bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları saptamak ve uygulanmasını sağlamak,

  e) Üyelerin kamu kuruluşları ve diğer kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde, birlikte uyulması zorunlu esasları saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

  f) Odanın amaçları ile ilgili konularda çalışan yurt dışındaki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, çeşitli sempozyum, kongre ve seminerler düzenlemek,

  g) Yasama ve yürütme organlarında Odanın amaçları ile ilgili olarak yapılacak yasa, tüzük, yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş vermek ve önerilerde bulunmak,

  h) Oda Genel Kurulunun yerini, saatini ve gündemini saptayarak, toplantıdan en az on gün önce, çalışma ve denetleme raporlarını göndererek üyelere bildirmek ve basın yolu ile duyurarak toplantı için gerekli tüm işlemleri tamamlamak,

  ı) Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

  i) Oda Onur Kurulunu gerektiğinde on gün içinde toplantıya çağırmak, Kurulun aldığı kararlardan Yüksek Onur Kurulunca onaylanması gerekenleri, TMMOB Yönetim Kuruluna göndermek, kararla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek veya savunma yapmak,

  j) Odanın lehine ve/veya aleyhine açılan davalarda, Odayı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda vekil atamak,

  k) Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurmak, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanlarında mesleki dergi, gazete, bülten benzeri yayınlar yapmak, Oda yayınlarının sürekli ve düzenli çıkmasını sağlamak,

  l) Oda görevlilerinin, atama, yer ve görev değiştirme, yükseltme, sicil ve benzeri özlük işlerini mevcut düzenlemeler uyarınca yapmak,

  m) Odanın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, Genel Kurulca verilecek yetkilere göre tasarruflarda bulunmak,

  n) Yurt içi ve yurt dışında sergi ve fuarlar düzenlemek, düzenlenmiş sergi ve fuarlara katılmak,

  o) Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere, lokal ve misafirhane gibi sosyal tesisler açmak ve işletmek,

  ö) Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, gerekli düzenlemeleri hazırlayıp, yürürlüğe koymak ve gerektiğinde, Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,

  p) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun tanıdığı hak ve yetkilerin, bu Yönetmelik çerçevesinde iyi bir biçimde kullanılmasını sağlayacak diğer görevleri yerine getirmek,

  r) Oda Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

  s) Çalışma dönemi bütçeleri ve kadro çizelgeleri ile önerilen, yeni dönem bütçeleri ve kadro çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul tarihinden en az onbeş gün önce Oda Denetleme Kuruluna iletmek,

  ş) Eğitim merkezi açmaktır.

  Başkanın görev, yetki ve sorumluluğu  

  Madde 33 - Başkan, Odayı idari ve mali makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder.Oda işlerinin yürürlükteki mevzuata, bu Yönetmeliğe, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu sağlar, Oda Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir.

  İkinci başkanın görev, yetki ve sorumluluğu  

  Madde 34 - İkinci Başkan, Başkanın olmadığı zamanlarda; Başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

  Sekreter üyenin görev, yetki ve sorumluluğu  

  Madde 35 - Oda sekreteri, Oda Yönetim Kurulunun yürütme öğesi ve sözcüsüdür ve gerektiğinde Odayı temsil eder. Oda Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır;

  a) Oda Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurulu kararları doğrultusunda Oda işlerini yürütmek,

  b) Yönetim Kurulu toplantılarına ait gündemi Başkan ile birlikte hazırlamak, toplantı tutanaklarını tutmak ve Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanmasını sağlamak,

  c) Oda Genel Kuruluna sunulacak Oda Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunu hazırlamak,

  ç) Oda tarafından verilecek belgeleri düzenler ve Oda Yönetim Kurulunun vereceği yetki içerisinde bunları imzalayıp onaylamak,

  d) Oda Yönetim Kurulunca saptanacak kurallar içerisinde, Oda Yönetim Kurulu kararıyla bilirkişilik, jüri üyeliği gibi belgeleri vermek,

  e) Kadrodaki elemanlara görev vererek bunların işlerini düzgün yapmalarını sağlamak ve mevcut düzenlemelere dayanarak atamalarını yapmak,

  f) Odaya ilişkin işlemlerden, sicillerin ve yasal defterlerle, Oda Yönetim Kurulu kararlarına göre tutulması gereken defterlerin tutulmasından, Odaya ait evrak ve dosyaların düzenlenme ve     korunmasından sorumlu olmak.