Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • MEVZUAT
 • Yönetmelikler
 • TMMOB Gemi Makinalari İsletme Muhendisleri Odasi Ana Yonetmeligi 2 (mad 36- 77)
 • TMMOB Gemi Makinalari İsletme Muhendisleri Odasi Ana Yonetmeligi 2 (mad 36- 77)

  Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasından:

  Resmi Gazete Tarihi : 23/09/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25945

  Sayman üyenin görev, yetki ve sorumluluğu

  Madde 36 - Sayman üyenin görev, yetki ve sorumluluğu şunlardır;

  a) Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro cetvellerini hazırlamak,

  b) Yönetim Kuruluna aylık bilanço hazırlamak ve sunmak,

  c) Oda gelirlerinin aksamadan alınmasını sağlayacak önlemlerini almak ve izlemek,

  ç) Her üç ayda bir toplanacak Oda Denetleme Kurulu için gerekli hazırlığı yapmak ve toplantıda hazır bulunmak,

  d) Muhasebe servisinin düzenli çalışması için gerekli önlemleri alarak kontrolleri yapmak,

  e) Odanın taşınır ve taşınmaz malları ile demirbaşlarına ilişkin kayıt ve defterleri tutmak, iyi korunması için gerekli önlemleri almak.

  Oda Onur Kurulunun kuruluş ve çalışma şekli

  Madde 37 - Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

  Onur Kurulu 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre çalışmalarını yürütür.

  Onur Kurulu başkanlığı

  Madde 38 - Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi üzerine Oda Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine, ilk toplantısında, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere aralarından bir Başkan seçer.

  Onur Kuruluna yedek üyelerin çağrılması

  Madde 39 - Onur Kurulu asil üyelerinden bir ya da birkaçı herhangi bir özürle toplantıya gelmeyeceklerini bildirir, ya da çağrıya uymazsa, yerlerine sıra ile yedek üyeler çağrılır. Bu yedek üyeler, toplantı konusu karara bağlanıncaya kadar asil üye gibi görev yapar.

  Onur Kurulu üyeliğinin düşmesi

  Madde 40 - Yapılan üç ayrı çağrıya karşılık toplantıya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye, çekilmiş sayılır ve yerine asaleten sıradaki yedek üye geçer.

  Onur Kurulu üyelerinin çekilme nedenleri

  Madde 41 - Onur Kurulu üyelerinin ret ve çekilme nedenleri ile ilgili olarak 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki, hakimlerin ret ve çekilmesine ilişkin hükümler uygulanır.

  Onur Kurulunun toplanması

  Madde 42 - Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

  Onur Kurulunun çalışma şekli

  Madde 43 - Onur Kurulu, kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için;

   a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasının alınmış olması gereklidir. Gerekli görüldüğü durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımına da başvurulabilir. Savunma için onbeş günlük sürenin verilmiş olması gereklidir.

  b) Gerektiğinde, şikayetçi ile gösterilen tanıklar dinlenir ve bunlar bir tutanakla saptanır.

  c) Verilen süre içerisinde savunma gönderilmez veya sözlü savunma için gelinmez ve özür de bildirilmezse, incelemeler gıyabında yapılarak karar verilir.

  ç) Kurul, şikayetin kesin olarak haksız yapıldığı kanısına varırsa, şikayet edileni dinlemeden de karar verebilir.

  Onur Kurulunun bilirkişi seçmesi

  Madde 44 - Onur Kurulu, gereğinde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu seçerek konu hakkında bu kuruldan mütalaa alabilir. Taraflar bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, bilirkişi kurulunu Başkanın kendisi seçer.

  Onur Kurulu kararının işleme konulması

  Madde 45 - Onur Kurulunun kararları, gerekçeleri ile beraber uygulanmak, ya da Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemli dosyasıyla birlikte Oda Yönetim Kuruluna teslim edilir.

  Onur Kurulunun karar verme süresi

  Madde 46 - Onur Kurulu üç ay içinde karar veremezse, bunu sürenin bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi için, gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varabileceğini açıklamak zorundadır.

  Onur Kurulunun giderleri

  Madde 47 - Onur Kuruluna verilen işlerle ilgili giderler Oda tarafından ödenir.

  Onur Kurulunun görev ve yetkileri

  Madde 48 - Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

  a) Oda Yönetim Kurulunca soruşturma ve kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlar aleyhine yapılan itirazları karara bağlamak,

  b) Oda Yönetim Kurulunun Onur Kuruluna ilettiği konularla ilgili karar vermek,

  c) Yüksek Onur Kurulunca bozulan kararları yeniden inceleyerek karara bağlamak,

  ç) Oda Onur üyeliği için görüş vermek.

  Disiplin cezası gerektiren davranışlar ve disiplin cezalarının uygulanması

  Madde 49 - Meslek mensuplarından; 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile bunlara uygun olarak alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul kararlarına aykırı davranışları görülenlere, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara yol açanlara, taahhütlerine uymayanlara, meslek onurunu kırıcı davranışlarda bulunanlara, aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir;

  a) Yazılı uyarma,

  b) Kanunda belirlenen hafif para cezası,

  c) Kanunda belirlenen ağır para cezası,

  ç) Onbeş (15) günden altı (6) aya kadar meslek uygulamasından uzaklaştırma,

  d) Üyelikten çıkarma.

  Disiplin cezalarının verilmesinde sıra gözetilmez. Oda Onur Kurulunca suç sayılan davranışın nitelik ve sonuçlarına göre, bu cezalardan biri tatbik olunur. Kararlar ve cezaların dayanağı gerekçeye dayanmak zorundadır.

  Cezaların kesinleşmesi ve itiraz

  Madde 50 - Oda Onur Kurulunca verilen ağır para, meslek uygulamasının yasaklanması ve Odadan ihraç cezalarına karşı bildirim tarihinden başlayarak onbeş gün içinde Oda Yönetim Kurulu tarafından veya doğrudan doğruya Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. Ağır para, meslek uygulamasından men ve Odadan ihraç cezalarının uygulanabilmesi için Yüksek Onur Kurulunca onanması gerekir.

  Şikayetçi, Oda Onur Kurulunun aklama veya takipsizlik kararlarına karşı Yüksek Onur Kuruluna itirazda bulunabilir.

  Üyelikten çıkarma

  Madde 51 - Üyelikten çıkarma cezası, genel hükümlere göre, medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenlere uygulanabilir.

  Geçici uzaklaştırmada üyenin sorumluluğu

  Madde 52 - Üyeler veya üye olmayan meslek mensuplarından geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir biçimde mesleki etkinlikte bulunamaz ve mesleklerinin uygulanması için imza kullanamaz.

  Aksine davranırlarsa, uygulanan ceza iki katı ile yeniden verilir. Aksine davranışta ısrar edenler ile ilgili olarak üyelikten çıkarma veya men cezası uygulanır.

  Verilen kararlar ilgiliye ve kamuoyuna duyurulur. Uygulanmasını sağlamak üzere, ilgililere bildirilir. Kesinleşen cezalar üyenin siciline işlenir.

  Oda Denetleme Kurulu

  Madde 53 - Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen, üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Oda Denetleme Kurulu, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği esaslarına göre çalışır.

  Denetleme Kurulunun görevleri

  Madde 54 - Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Oda hesaplarını ve buna ilişkin işlemlerini, en az üç ayda bir inceleyerek rapor düzenlemek ve Oda Yönetim Kuruluna vermek,

  b) Oda mali işlemleri, Yönetim Kurulunca uygulanmış eski dönem bütçeleri, hazırlanmış yeni dönem bütçesi ve kadro çizelgeleri ile ilgili raporu hazırlayarak Oda Genel Kuruluna sunmak,

  c) Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulundan istemek.

  Denetleme Kurulu üyeliğinin düşürülmesi

  Madde 55 - Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer.

  Oda Danışma Kurulu oluşması ve toplantıları

  Madde 56 - Oda Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarında görev almış ve göreve devam eden Oda üyeleri, Oda Yönetim, Oda Onur, Oda Denetleme Kurulu organlarında görev almış üyeler, Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü Oda uzmanlık komisyonları üyeleri ve Oda Müdüründen oluşur. Oda Yönetim Kurulunca yılda en az bir kez toplantıya çağırılır.

  Oda Danışma Kurulunun toplanamayacağı ivedi durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, gerekli konuları danışmak için gerektiğinde Oda sekreterlerini ve/veya Oda saymanlarını toplantıya çağırabilir.

  Danışma Kurulunun görevleri

  Madde 57 - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

  a) Oda çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için öneride bulunmak,

  b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,

  c) Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek,

  ç) Oda Yönetim Kurulunun görüşülmesine gereksinim duyduğu konuları görüşmek ve öneri geliştirmek.

  Yardımcı organlar ve çalışma şekli

  Madde 58 - Odanın yardımcı organları şunlardır;

  a) Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonlar

  b) Öğrenci Komisyonları

  c) Diğer Komisyonlar

  Yardımcı organların çalışma şekli ve esasları iç düzenlemeler ile belirlenir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü kadar yeni komisyonlar oluşturabilir.

  Seçimler

  Madde 59 - Oda seçimlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Oda, seçimleri Kanunda belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.

  b) Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulları seçimlerinde, en az asil ve yedek üyelerin toplamı kadar, diğer seçimlerde ise, seçilecek üye sayısı kadar adayın gösterilmesi gereklidir. Oy pusulalarına asil ve yedek üye sayısı kadar adayların ad ve soyadları yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler asil ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçilebileceklerin sayısından daha az adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır.

  c) Pazar günü yapılacak olan seçimler için, Genel Kurulca adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini veya başka bir üyeyi aday gösterebilir. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak tüm adayların, adaylıkları için, yazılı bildirimde bulunmaları zorunludur. Adayların saptanmasından sonra başkanlık divanınca kesin aday listesi okunarak duyurulur ve yapılacak seçimler için, İlçe Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir.

  ç) Bir üye; Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurulu, üyeliğinden yalnız ve ancak bir göreve seçilebilir veya atanabilir. Bu görevlerden birine seçilen veya atananlar TMMOB organlarına seçilebilir. Ancak, Oda Onur Kurulu üyesi olan bir üye Yüksek Onur Kurulu üyeliği adaylığına seçilemez.

  Seçimler sonucunda oylarda eşitlik olursa, Oda sicil numarası küçük olan öncelik kazanır. Seçim süresi sona eren üye, aynı göreve yeniden seçilebilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

  Bütçenin hazırlanması

  Madde 60 - Oda gelir ve giderleri, tüm oda örgütünü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurulca iki (2) yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinsleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, ayrıca dönem için kullanılacak tüm Odaya ilişkin görevli kadro çizelgesi eklenir.

  Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları uzmanlık komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödeme bütçe ile saptanır.

  Bütçe uygulaması

  Madde 61 - Bütçe, kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulunun yapılacağı takvim yılı başından bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yılın on ikide biri (1/12) oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir defada yapılacak giderlerin bu dönemde yapılması gerekirse bu gibi harcamalar on ikide biri (1/12) oranı aranmadan Oda Yönetim Kurulunca yapılabilir.

  Bölümler arası aktarma

  Madde 62 - Oda Yönetim Kurulu bütçe gider bölümleri ya da maddeleri arasında ihtiyaç durumunda ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

  Oda adına gelir ve giderlerin yapılması

  Madde 63 - Merkez ve temsilciliklerden oluşan Oda teşkilatı, mali bakımdan merkezi bütçe ilkelerine göre yönetilir. Tüm gelirler Oda adına alınır ve tüm giderler Oda bütçesinden karşılanır.

  Taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı

  Madde 64 - Odanın alacağı taşınır malların fatura bedelleri, Oda Genel Kurulunda onaylanan bütçelerindeki fasıl miktarını aşamaz.

  Oda taşınmaz mal alabilmesi ve satabilmesi için Oda Genel Kurulunda karar alınması zorunludur. Ancak Oda Genel kurulu taşınmaz mal alabilme ve satabilme yetkisini gerektiğinde Oda Yönetim Kuruluna devredebilir.

  Odanın gelir ve giderleri

  Madde 65 - Odanın gelirleri;

  a) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak kayıt ücreti,

  b) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak üyelik ödentileri,

  c) İlgililere gerektiğinde verilecek belgelere karşılık Oda Yönetim Kurulunca alınacak ücretler,

  ç) Yayın gelirleri,  d) Bağış ve yardımlar,     e) Para cezaları,    f) Oda Yönetim Kurulunca saptanan taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,    g) Diğer gelirler.

  Gelirin tahsil usul ve zamanları

  Madde 66 - Bütün Oda gelirlerinin gerçekleştirilmesi tahsil, usul ve zamanları Oda Yönetim Kurulunca saptanır.

  Her ay sonunda gider ve gelirler, birer çizelge biçiminde Oda Yönetim Kuruluna bildirilir.

  Üye ödentisi

  Madde 67 - Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak veya Oda Yönetim Kurulunca saptanarak duyurulan belirli aylarda ödenir. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik ödentisi alınmaz.

  Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde ödemeyenlere, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

  Delegelerin yolluk ve giderleri

  Madde 68 - Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin, doğal delegeler ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegelerinin, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ulaşım ve bir gecelik konaklama gideri, Oda bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır.

  Uyulması gereken esaslar

  Madde 69 - Odanın her türlü mali işlemleri, TMMOB Kanunu, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ve Mali Kanunlar esas alınarak yürütülür.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Üye adresleri

  Madde 70 - Oda, üye adreslerini hiçbir şekilde dışarıya veremez, mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım, broşür ve benzeri matbuat için posta masrafları, çeşitli giderler ve adres başına Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınarak, Oda tarafından üyelere gönderilir.

  Üye olmayan Gemi Makinaları İşletme Mühendisi yetki ve sorumlulukları

  Madde 71 - Türkiye'de Gemi Makinaları İşletme Mühendisi mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için, Yüksek Mühendis veya Mühendisler Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadır. Kanunlarla Odaya üye olmaları isteklerine bağlı olan Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleksel bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu kişilerin odaya üye olmamaları yasalarla belirtilen diğer koşullara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Oda Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına özel kanunların öngördüğü koşullarda mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

  Askerlik yükümlüğünü yerine getirmekte olan Yedek Subay adayları ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

  Üye kimlik kartı

  Madde 72 - Türkiye'de Gemi Makinaları İşletme Mühendisi olarak çalışmaya kanunen hak kazanmış ve Odaya kayıtları yapılmış olan Mühendisler, Oda üye kimlik kartı almak zorundadır. Oda üye kimlik kartı almayanlar veya disiplin nedeniyle kartı iptal edilmiş olanlar, Gemi Makinaları İşletme Mühendisi hizmetlerinde çalışamaz.

  Ödül

  Madde 73 - Mesleki alanda araştırma yapan ve bu araştırmaları bir jüri tarafından değerlendirilerek dereceye giren üyelere ödül verilebilir. Bu konuda uygulanacak yöntem, yapılacak düzenlemelerle belirlenir.

  Odada görevlendirilecekler

  Madde 74 - Oda hizmetleri, her türlü iş ve işlemleri Oda Yönetim Kurulu veya görevlendireceği danışmanlar ve görevliler eliyle yürütülür. Bunların atanmaları, özlük hakları ve yetkileri, aralarındaki hiyerarşik sıralama ve diğer konular ya iç yönetmelik ya da Oda Yönetim Kurulunca imzalanan iş sözleşmeleri ile düzenlenir.

  TMMOB Ana Yönetmeliğinin uygulanması

  Madde 75 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda veya bu Yönetmeliğin 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği ile çelişmesi durumunda TMMOB Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 76 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 77 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.