Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • MEVZUAT
 • Yönetmelikler
 • 42. Dönem (01 Nisan 2012 – 31 Mart 2014) Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği
 • 42. Dönem (01 Nisan 2012 – 31 Mart 2014) Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği

  TMMOB 42. DÖNEM (01 Nisan 2012 - 31 Mart 2014) BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

  Madde 1- 2012 yılına ait tahmini gelir - gider bütçesi, 2010 ve 2011 yılları gerçekleşen Birlik gelirleri, 2010 - 2011 yılları gerçekleşen Oda gelir bütçeleri, 2012 - 2013 Oda tahmini bütçeleri ve önümüzdeki dönem öngörülen giderler dikkate alınarak denk kılınmış ve 2.445.000,00 TL olarak belirlenmiştir. (Ek:1 2012 yılı tahmini gelir - gider bütçesi)

  Madde 2-      Odaların Birlik Hissesinin 2012 yılı için 2.265.000,00 TL olması kararlaştırılmıştır. Odaların 2012 yılı Birlik Hisseleri üye başına 2,2538 TL/yıl ve Odalarca yapılacak fevkalade yardımlar faslından da 2011 yılı gelir bütçelerinden yıllık % 0,62 oranında ödeme yapılacak şekilde belirlenmiştir ve ekte tablolaştırılmıştır. (Ek:2: 2012 yılı Odaların Birlik Hissesi)

  Madde 3- 2013 yılı için tahmini gelir - gider bütçesi. 01 Nisan 2012 - 31 Mart 2013 tarihleri arasını içeren (ÜFE + TÜFE) / 2 oranına kadar arttırılması için Yönetim Kurulu yetkilidir.

  Madde 4- Birlik hissesi aylık eşit olarak tahsil edilecek ve ödemeler her ayın ilk hafta sonuna kadar yapılacaktır. Birlik Genel Sekreterliği Odalarca Birliğe yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloları her ay Denetleme Kuruluna ve Odalara gönderecektir.

  Madde 5- Birlik Yönetim Kurulu, TMMOB Denetleme Kurulu Raporu‘na bağlı olarak, Birliğe borçlu olan Odalardan bu borçlarının tahsili için ödeme planı isteyecektir. Gerek görülürse, Yönetim Kurulu, Odaların borçlarının tahsili için her üç ayda bir icra işlemlerine başvuracaktır. Birliğe borçlu Odaların borçları bitinceye kadar, taşınmaz alımlarına izin verilmeyecektir. Odalar, Birliğe borçlu Odalar ile ilgili gelişmeleri yakından izlemek ve dayanışmayı sağlamak için, konu özelinde Birlik Yönetim Kuruluna başvurup bilgi alma hakkına sahiptir.

  Madde 6- Odalar, TMMOB Ana Yönetmeliği‘nin 46.maddesi gereği 2012 Yılı gerçekleşmiş gelir ve gider bütçelerini ve üye sayılarını ayrıca istenilmesine yol açmadan 01 Mart 2013 tarihine kadar, 2013 Yılı gerçekleşmiş gelir ve gider bütçelerini ve bütçe dönemi sonu itibariyle üye sayılarını 01 Mart 2014 tarihine kadar Birliğe bildireceklerdir.

  Madde 7- TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu, mülk ve taşınmaz alımına ve satımına yetkilidir.

  Madde 8- Profesyonel yöneticiler, Birlik Genel Sekreteri, Birlik Genel Sekreter Yardımcıları, Danışmanlar ve Teknik Görevliler için Birlik Genel Kurulu‘nu izleyen ilk aybaşından geçerli olmak, bir sonraki Birlik Genel Kurulu‘nun yapıldığı ayın sonunda sona ermek üzere iki yıllık dönem için sözleşme yapılır. Bu sözleşmeli personelin aylıkları 01 Temmuz ve 01 Ocak tarihlerinde 6 aylık sürelerle belirlenir. Sözleşmeli personele aylık ücretinin dışında yılda dört maaş ikramiye ödenir. Sözleşmeli personelin aylık ücretlerinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

  Madde 9- Çalışma döneminde yapılacak Toplu İş Sözleşmesinin Birlik gelir - gider bütçesi dikkate alınarak gerçekleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

  Madde 10-  Çalışma dönemi içerisinde Birlik kasasında en fazla nakit olarak 5.000,00 TL bulunacaktır.

  Madde 11-  Birlik Başkanı, İkinci Başkanı, Sayman üye ve Genel Sekreter Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın 42.Dönem içerisinde 5.000,00 TL‘ye kadar harcama yapabilir. Bu harcamalar zorunlu durumlarda yapılacaktır. Her türlü demirbaş alımında Yönetim Kurulu kararı bulunacaktır.

  Madde 12-  Genel Kurul Kararları olmayan Odalara, yabancı üye ödenti ve kayıt ücretleri en az miktar olarak, Birlik Genel Kurulu‘nca aşağıdaki miktarlar öngörülmüştür.

  2012 - 2013 Yılı

  Yabancı Üye Ödentisi    150,00 TL/Ay
  Yabancı Üye İlk Kayıt Ödentisi      450,00 TL

  Madde 13-  Bütçe ve Bütçe Uygulama Esasları 01 Nisan 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, TMMOB Genel Kurulu‘nun ardından yürürlüğe girer. Birlik Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Her TMMOB Genel Kurul Delegesi bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını, Odası aracılığıyla izleme hakkına sahiptir.   

  Madde 14- Ankara da Yenimahalle Belediyesi Başkanlığınca tahsisi yapılan arsa üzerine inşa edilecek olan "TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri" yapımı ile ilgili olarak; yapılacak harcamaların Odalarca Yapılacak Fevkalade Yardımlar kaleminden tahsil edilmesi, Oda paylarının belirlenmesi, inşaatta görevlendirilecek kadroların oluşturulması, bina işletmesi ile ilgili yapılacak her türlü iş-işlem ve sözleşme yapmak için TMMOB 42.Dönem Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

  Madde 15- Çalışma Dönemi için aşağıdaki kadrolar kabul edilmiştir. Dönem içerisinde olası kadro ünvanı değişikliği yapılmasında ve kadro sayısının arttırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

  a) Profesyonel Yönetici ve Süreli Sözleşmeli Personel

  Başkan  1
  Genel Sekreter 1
  Genel Sekreter Yardımcısı  4
  Teknik Danışman 4
  Hukuk Danışmanı 2
  Basın Danışmanı  1
  Teknik Görevli  4

  b) Toplu Sözleşmeli Personel
  Yayın Görevlisi 3
  Muhasebe Görevlisi 1
  Büro Görevlisi   6
  Kütüphane Görevlisi   1
  Hizmetli 3

  c) Dışarıdan Alınan Hizmet
  Mali Müşavir 1 

  Ek 1: 2012 yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi
  Ek 2: 2012 yılı Odalar Birlik Hissesi